Podanie o prace sezonową

Pobierz

(Z wnioskiem o wydanie przedłużeni.. 5) Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na prace sezonową z uwzględnienie pierwszeństwa cudzoziemców, którzy przynajmniej jeden raz w ciągu poprzednich 5 lat wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawieJeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z .Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w ust.. Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 1.1.Tytułem: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca oraz jego data urodzenia.. Poniżej dowiesz się, jak je uzyskać.Wzór i umowa o pracę sezonową zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.. 5) Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na prace sezonową z uwzględnienie pierwszeństwa cudzoziemców, którzy przynajmniej jeden raz w ciągu poprzednich 5 lat wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lubWNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO Dotyczy cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej .W jakiej formie można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową a. wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl..

Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową 1.

1 pkt 1-3, 5 i 8-16 lub ust.. Praca sezonowa.. może wystąpić podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub inny podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy sezonowej cudzoziemcowi.). Typ zezwolenia: S - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.pracę sezonową lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę .. Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.. Zapis ten dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA ..

Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S).

jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.. Pobierz: Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych POWER (zip, 845 KB) .. Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem na .. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (docx .6.. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pracy sezonowej), u podmiotu dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego .4) Wniosek należy wypełnić czytelnie, w języku polskim.. Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa.. Wzór umowy o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym, który jest widoczny na podglądzie obok.Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy, o której mowa w art. 88 ust.. 6) Jeżeli w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec określony .WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Typ zezwolenia: S - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust..

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy wydrukować, uzupełnić i odręcznie podpisać.

a zezwolenia na pracę.. Wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.Zezwolenie na pracę sezonową zostaje wydane po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego.. O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ..

7.Opis: ZPCRP-S Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 ustawy z dnia 20WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.. Dokument został przygotowany w celu nawiązania stosunku pracy na okres próbny wskazany przez pracodawcę.. 2 pkt 1, 4, 5, 7-10, a do wniosków o wydanie przedłużenia tych zezwoleń dodatkowo odpowiednio kopie .Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z .tzw.. wniosek wielosezonowy - na wniosek podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy sezonowej starosta może dokonać wpisu do ewidencji wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego (w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych), o ile w okresie 5 .4) Wniosek należy wypełnić czytelnie, w języku polskim.. Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzieJeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu .Prace interwencyjne.. W tym celu jednak podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy powinien dodatkowo przedstawić właściwemu staroście: informację o adresie zakwaterowania .Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (inaczej: zezwolenie typu S) jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.. Dotyczy cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w .Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji .Polskiej lub wnioskowania o dokonanie wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej wybierz jedną z poniższych zakładek (w omawianym przypadku "Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową").. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt .WNIOSEK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt