Indywidualny system czasu pracy

Pobierz

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin (art. 135 § 1 k.p.).Indywidualny czas pracy pracownika obowiązuje w danym systemie czasu pracy i nie może naruszać jego zasad ustalonych przez prawo.. Szablon wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pozwoli przygotować poprawnie sformułowany dokument zgodny z obecnie obwiązującymi przepisami.W uproszczeniu elastyczny czas pracy polega na ruchomym ustalaniu godziny rozpoczęcia pracy zależnie od wybranego dnia tygodnia.. W takim rozkładzie czasu pracy pracownik może rozpoczynać i kończyć pracę w różnych godzinach w ciągu tygodnia.Indywidualny system czasu pracy może zostać wprowadzony w każdym funkcjonującym systemie, w tym zakresie brak jest jakichkolwiek zastrzeżeń.. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu .Indywidualny rozkład czasu pracy System taki pracodawca może wprowadzić na pisemny wniosek pracownika, który ma subiektywny interes w tym, aby jego godziny pracy ustalić nieco inaczej niż np. pozostałych pracowników w jego jednostce organizacyjnej (ze względu na studia, inną pracę itp.).pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z podstawowych norm czasu pracy; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik, na pisemny wniosek pracownika stosowany jest ruchomy rozkład czasu pracy lub indywidualny rozkład czasu pracy.Podstawowy system czasu pracy jest najpopularniejszy i zakłada maksymalnie 8-godzinny dobowy wymiar czasu pracy, a okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach 6 lub 12)..

k.Indywidualny rozkład czasu pracy.

Kolejny - r ównoważny system czasu pracy - to praca w dłuższym niż podstawowy czas pracy dobowym wymiarze, ale nie większym niż 12 godzin.Indywidualny rozkład czasu pracy należy zdefiniować jako swoisty szablon organizacji czasu pracy pracownika lub grupy pracowników w ramach danego systemu czasu pracy.. Stosowanie równoważnego systemu czasu pracy jest czasochłonne, ponieważ wymaga planowania pracy dla każdego okresu rozliczeniowego.Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy Zwracam si ę z uprzejm ą pro śbą o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach obowi ązuj ącego mnie systemu (art. 142 Kodeksu pracy), polegającego na: .Zgodnie zatem z art. 8 ust.. Choć taki system czasu pracy może wprowadzić sam z siebie pracodawca, najczęściej jest on wdrażany na indywidualny wniosek pracownika o ruchomy czas pracy.. Oczywiście wyżej wspomniany "wskazany okres" musi być ujęty we wniosku pisemnym, który wystosowany jest przez pracownika do pracodawcy.Równoważny system czasu pracy może być stosowany: z pracą zmianową, z pracą w niedziele i święta, z indywidualnym rozkładem czasu pracy.. nie może przekraczać maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy dla określonego systemu naruszać zasady 5-dniowego czasu pracy w tygodniu czasu odpoczynku w trakcie doby nie może pomijać zakazu pracy w niedziele i świętaMożliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika wynika z art. 142 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy..

Gdzie stosuje się ruchomy czas pracy?Art.

z 2020 r., poz. 1320)Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy jest formalnym dokumentem, a więc należy go skonstruować w odpowiedni sposób.. Pracodawca musi wyrazić zgodę na jego zastosowanie i dostosowanie do potrzeb wnioskodawcy, chociaż nie jest do tego zobowiązany.Indywidualny rozkład czasu pracy w równoważnym czasie pracy.. Zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym dany pracownik jest objęty.. Zgodnie z tym artykułem, na pisemny wniosek pracownika pracodawca.W praktyce najczęściej spotykany indywidualny rozkład czasu pracy polega na zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika.. Dla przypomnienia polski Kodeks pracy rozróżnia aż 10 różnych systemów czasu pracy, są nimi:Marta Milej-Krzyształowska Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy; w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.Artykuł 142 k.p. dotyczy tego, że pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, ale w zakresie systemu czasu pracy, którym jest objęta ta osoba.Pytanie: W regulaminie pracy ustalono, że na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz wyszczególnionych stanowiskach produkcyjnych obowiązuje podstawowy system czasu pracy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, a na określonych stanowiskach produkcyjnych praca 3-zmianowa w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku: od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00 oraz od 22.00 do 6.00.Zgodnie z art. 142 KP, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty..

142 Kodeks pracy (KP) .

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Także pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy przysługuje: w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (a przy przechodzeniu na inną zmianę - 24.Indywidualny system czasu pracy Mianowicie dany system, a więc indywidualny rozkład może dotyczyć jednego dnia bezterminowo, jak i pracy we wszystkie dni we wskazanym okresie.. Pracodawca nie musi jednak wyrazić zgody na zastosowanie wobec pracownika indywidualnego rozkładu czasu pracy (wyjątek stanowi art. 142 [1] KP).Indywidualny rozkład czasu pracy - granice modyfikacji.. Treść powinna zawierać: miejsce na podpisy.. W przypadku zmiany poprzez akceptację wniosku pracownika - nie jest konieczne dokonywanie wypowiedzenia zmieniającego.W sytuacji, gdy pracownik objęty jest indywidualnym rozkładem czasu pracy przewidującym pracę od poniedziałku do czwartku w wymiarze 9 godzin, a w piątki w wymiarze 4 godzin, w dniach, w których ma zaplanowaną pracę na 9 godzin, będzie korzystał z 9-godzinnych urlopów, w dniu zaś, w którym ma zaplanowaną pracę w wymiarze 4 godzin, korzystać będzie z 4-godzinnego urlopu wypoczynkowego.doba pracownicza indywidualny rozkład czasu pracy łamanie doby Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn..

Małgorzata Czerniak Monitor Prawa Pracy | 10/2008 Moduł: prawo pracy.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt