Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie

Pobierz

I chociaż przepisy dokładnie nie rozstrzygają kwestii badań lekarskich dla osób zatrudnionych na umowie zlecenia, są pewne sytuacje, gdy orzeczenie lekarskie jest niezbędne również dla .Umowa zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP.. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, musi przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych na proponowane stanowisko, a koszt tych badań ponosi pracodawca.Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczne i higieniczne warunki pracy w swojej firmie, jego obowiązkiem jest też dbanie o życie i zdrowie zatrudnionych osób.. Ów "okres próbny" właśnie mija, wkrótcę będę podpisywał umowę o pracę na czas określony, a z tym wiążą się badania lekarskie.Gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wykonuje obowiązki na rzecz innego podmiotu w ramach umowy zlecenia, również istnieje możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS.. Dlatego obowiązkiem pracodawcy jest wystawienie odpowiedniego skierowania na badanie medycyny pracy.. W związku z tym, jeśli zleceniodawca podejmie decyzję o skierowaniu zleceniobiorcy na badania lekarskie i szkolenia bhp, zleceniobiorca musi się poddać badaniom i szkoleniu zgodnie z zakresem wskazanym przez zleceniodawcę..

Umowa zlecenia - podstawowe informacjeCzy pracownik na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie?

Umowa zlecenie oraz zasady obowiązujące przy tej formie zatrudnienia opierają się na zapisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.. Każdy pracownik podejmujący w Polsce pracę na podstawie umowy o prace musi mieć aktualne badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.. Pracownik, który będzie zmieniał miejsce pracy nie będzie musiał być skierowany na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich.. Zleceniodawca ma prawo wymagać od zleceniobiorcy, by poddał się on badaniom lekarskim czy wziął udział w szkoleniu, jednak nie może go do tego zmusić na przykład za pomocą kar porządkowych.Jednym z podstawowym obowiązków pracodawcy jest obowiązek wysłania pracownika na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.. Czy powinien otrzymać skierowanie od pracodawcy na badania lekarskie (w tym .Należy jednak nadmienić, że umowa-zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi być zawarta na piśmie.Narodowość nie ma tu żadnego znaczenia.. Dla każdego rzeczą oczywistą powinien być obowiązek ubezpieczeniowy.Kiedy przedsiębiorca decyduje się na zatrudnienie pracowników, wówczas musi zgłosić ich do Zakładu Ubezpieczeń .Pytanie: Jeżeli z emerytem zostanie rozwiązana umowa o pracę 30 września 2011 r. i zostanie ponownie zatrudniony od października 2011 r., to z jaką datą mamy go przyjąć ponownie, skoro emeryt musi zrobić badania lekarskie i przejść szkolenie bhp?.

Wystawia wtedy zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA.

Z drugiej strony nie ma podstaw, aby zleceniobiorców co do zasady traktować jak pracowników, a zatem obowiązkowo poddawać ich badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.Badania i szkolenia BHP na umowie zlecenia mogą zostać określone w umowie.. Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego z poprzedniej firmy.Gdy osoba na kontrakcie idzie na zwolnienie lekarskie, także zazwyczaj nie przysługuje jej chorobowe, na jakie może liczyć pracownik zatrudniony na umowę o pracę.. Z art. 304 § 1 K.p. wynika, że pracodawca zatrudniający osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę winien zapewniać warunki określone w art. 207 § 2 K.p.. Jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę, to czy obowiązkowo ma przejść badania lekarskie sprawdzające stan jego zdrowia?Skierowanie na badanie lekarskie - podobnie jak w przypadku umowy zlecenia firma nie ma obowiązku pokrycia kosztów badania lekarskiego, ale powinien wystawić skierowanie dla osoby, która będzie wykonywał prace o podwyższonym ryzyku np. w przypadku robót budowlanych, rozbiórkowych bądź przy kontakcie z substancjami szkodliwymi, aby .Czy zleceniobiorca kierujący samochodem służbowym musi posiadać właściwe dla kierowców badania?.

Natomiast art. 304 § 1 ...Umowa zlecenie a L4.

Gdy w umowie takie informacje nie zostały zawarte, wtedy przyjmuje się, że obowiązkiem zleceniodawcy jest pokrycie kosztów badań lekarskich.. Powinien to jednak zrobić, jeśli przemawiają za tym warunki pracy lub jej rodzaj.. Bez znaczenia jest fakt, że pracownik może mieć aktualne badania przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy, ważne są tylko badania przeprowadzone w związku nowym zatrudnieniem.Zawodowy szofer - i to bez względu na podstawę zatrudnienia - przechodzi jednak badania lekarskie i psychologiczne na podstawie ustawy o transporcie drogowym.. Niezależnie więc od formy prawnej świadczenia pracy pracodawca .W związku z tym przedsiębiorca może, ale nie musi żądać od osoby zatrudnionej na umowę zlecenie poddania się szkoleniu lub badaniom..

Jeśli się na to zdecyduje, kwestia zapłaty za badania powinna być uregulowana w umowie zlecenia.

O swojej niedyspozycji pracownik musi powiadomić pracodawcę najpóźniej w ciągu 2 dni.Pracownicze badania lekarskie niekiedy są zlecane także osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie.. Wynika to z faktu, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy.Zleceniodawca nie musi kierować wykonawcy umowy cywilnej na wstępne badania medyczne.. A co z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia, czy muszą one się poddać badaniom lekarskim?stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek zleceniodawcy.. Tak - masz ubezpieczenie zdrowotne (możesz iść bezpłatnie do lekarza) i masz ubezpieczenie wypadkowe (otrzymasz odszkodowanie, jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy, o ile ta praca wykonywana jest w firmie pracodawcy, a nie np. w twoim mieszkaniu).Pracownik powinien otrzymać skierowanie na tyle wcześnie, aby w dniu podjęcia pracy miał już orzeczenie o zdolności do pracy.. Jednak są to przypadki niezbyt częste.. Wyjątek istnieje: pracownikowi kontraktowemu należy się płatne chorobowe, o ile ma on opłacaną składkę tzw. chorobową, tzn. na ubezpieczenie chorobowe.W przypadku, gdy zleceniodawca zatrudni zleceniobiorcę na umowę zlecenie, a jest on z nim jednocześnie związany na podstawie umowy o pracę, wówczas zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik i podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia.Żeby skorzystać z takiej możliwości, lekarz musi określić niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby.. Jestem zatrudniony w firmie na umowę zlecenie na "okres próbny", żeby sprawdzić czy praca podoba się mi, i czy ja podobam się pracodawcy.. Zgodnie bowiem z art. 229 kp pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996.Są jednak sytuacje, w których zmiana pracy nie musi wiązać się z wizytą u lekarza.. Nie ma bowiem nakazu kierowania na badania lekarskie lub szkolenia bhp osób, które wykonują pracę na podstawie innej niż stosunek pracy.Zleceniobiorcy - osoby fizyczne, jeśli wykonują obowiązki z umowy zlecenia w zakładzie pracy lub innym miejscu, wskazanym przez pracodawcę, mają obowiązek przestrzegania zasad BHP na równi z osobami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.. Powinno ono zawierać: dane osobowe pracownika;Jak zatem odpowiedzieć na częste pytanie zleceniobiorców: czy pracując na umowę zlecenie mam ubezpieczenie?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt