Wniosek o wydanie dokumentacji osobowopłacowej doc

Pobierz

APL 03: Wniosek o wypożyczenie mikrofilmów.. Wniosek powinien zwierać.. Oświadczenie cudzoziemca.. * niepotrzebne skreślić ** wypełnia się w przypadku, gdy dokumentacja medyczna dotyczy innej osoby niż wnioskodawca.. formularz i załączniki dla osób chcących samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych w czytelni.. Wycofanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/pobyt stały (wniosek nadany pocztą) Wniosek o umorzenie sprawy.. pobierz rtf.. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ksiąg bydła hodowlanego ras mlecznych prowadzonych przez PFHBiPM 14 KB.. 0 strona wyników dla zapytania wzór jak napisać wniosek o .Polskie dokumenty wydawane Cudzoziemcom Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.. WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji:★ Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej z archiwum w milanówku: Szukaj: Sobowo Sobowidz Piosenki według roku wydania Gry komputerowe według roku wydania Single według roku wydania Albumy muzyczne według roku wydania Ochrona danych osobowych Utwory literackie według roku wydania Psychologia osobowości Rosyjskie osobowości telewizyjne Polskie osobowości telewizyjne .APL 01: Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego.. Wejść .Wnioski o wydanie kopii lub odpisów dokumentacji pracowniczej zawierać powinny dane osobowe wnioskodawcy (datę urodzenia, imię ojca), dokładną nazwę i adres zakładu pracy, którego wniosek dotyczy oraz okres zatrudnienia, jak również rodzaj wnioskowanego odpisu..

Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej.

Dokumentacja osobowo-płacowa.. 2.Wniosek o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia.. zatrudnienia w Urzędzie (byli pracownicy urzędu wojewódzkiego) dot.. Zobacz wszystkie dokumenty z działu "Składowanie i magazynowanie odpadów" ».Wniosek o pomoc materialną należy złożyć do 15 lipca br. dla studentów przyjętych na I rok do 16 września br. DOKUMENTY Składowanie i magazynowan.. 21 sierpnia 2015.. Wejść .Uwaga: Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na koszt wnioskodawcy, wg aktualnego cennika.. dane osoby zatrudnionej:Wydanie specjalne Nr 25, Wrzesień Listopad 2021 r. TEMAT NUMERU Kompendium wiedzy o odpadach komunalnych.. Składać je można bezpośrednio w biurze podawczym Archiwum lub .Punkt informacyjny Archiwum czynny jest: w poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00. od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.. Nr 82, Wrzesień 2021 r. TEMAT NUMERU Od 2022 roku będą zmiany dotyczące wyliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych.. Wniosek o wydanie świadectwa zootechnicznego / świadectwa potwierdzającego pochodzenie 121 KB..

Wnioskuję o: wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum .. Wniosek o sporządzenie wyciągu / odpisu / kopii / wydruku/udostępnienie dokumentacji medycznej.. Pamiętać należy, że Archiwum Narodowe w Krakowie nie przechowuje dokumentacji osobowo-płacowej wszystkich .Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zakładowego i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych dot.. podanie informacji o odbyciu w okresie zatrudnienia służby wojskowej czy informacji o korzystaniu z urlopu wychowawczego; .. .doc.. Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii akt z zespołu wersja .doc - wersja .pdfwniosek o dostĘp do dokumentacji medycznej Ja niżej podpisany/a, wnoszę o wgląd /wydanie kopii* dokumentacji medycznej pacjenta: /Imię, nazwisko i PESEL pacjenta/Załącznik do procedury OR-5 Archiwum Urzędu Miasta Krakowa WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji osobowej i płacowej 1.. Dochód roczny z gospodarstw rolnych oblicza się wg wskaźnika, który za rok 2014 wynosi 2506 zł / ha przeliczeniowy.WNIOSEK o wydanie dokumentacji pracowniczej (osobowo - płacowej) PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI imię pracownika nazwisko pracownika jeśli inne niż powyższe - nazwisko używane w trakcie zatrudnienia nazwisko rodowe data urodzenia: dzień/miesiąc/rok imię ojca *5.. 2.Jeśli chcesz otrzymać kopię dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanej jednostki (przedsiębiorstwa) przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy złożyć wniosek o wydanie potrzebnych Ci dokumentów.Wniosek jest zwolniony z opłat..

udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych podanych we wniosku o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej będąca załącznikiem numer 2 znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.. pdf.Wydawanie dokumentacji osobowo-płacowej ze Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych.. formularz dla osób chcących wypożyczyć do pracowni naukowej mikrofilmy z innego archiwum państwowego.. Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej.. Pobierz plik.. Formularz.. Rodzaj dokumentacji medycznej:Wniosek o wydanie dokumentacji z Urzędu Gminy, dnia (imię i nazwisko, data urodzenia nazwisko panieńskie dla mężatek) (adres) (telefon) Urząd Miejski WNIOSEK O WYDANIE Proszę o wydanie od dnia za okres pracy na stanowisku do dnia celem przedłożenia w Przygotowany dokument proszę przesłać pocztą, odbiorę osobiście, upoważniam do odbioru** podpis wnioskującego *odpowiednio .doc.. Wniosek o wydanie świadectwa zootechnicznego / świadectwa potwierdzającego pochodzenie 25 KB.. WE WNIOSKU O ODNALEZIENIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 1. pobierz pdf.. Jeśli chcesz otrzymać kopię dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanej jednostki (przedsiębiorstwa) przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy złożyć wniosek o wydanie potrzebnych Ci dokumentów.Wniosek jest zwolniony z opłat..

Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji: ...

Title: Wniosek o wydanie dowodu osobistego Keywords: dowód; wniosek Created Date: 7/24/2018 12:00:25 PM .Przygotuj wniosek o wydanie dokumentów.. Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej z Archiwum Wrocław, dnia.. Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej z Archiwum Państwowego we Wrocławiu 1.Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej .. Proszę o wydanie:* a) świadectwa pracy, b) zaświadczenia o zarobkach (druk RP-7), c) informacji o pobieraniu zasiłków chorobowych (po 14.11.1991 r.), .. i byłym pracownikom UMGWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdf.. świadczenia rekompensacyjnego za niepodwyższanie płac w sferze budżetowej 1991-1992Wniosek, który zawiera: dane osobowe, nazwę zakładu pracy i okres zatrudnienia Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przeds.. Strona 2 z 2- spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie.. Po sporządzeniu dokumentów zostaną one niezwłocznie odesłane na adres wskazany we "Wniosku…" 6.. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu +48 12 421 37 33 w godzinach pracy punktu.. podanie informacji o odbyciu w okresie zatrudnienia służby wojskowej czy informacji o korzystaniu z urlopu wychowawczego; .. .doc.. POBIERZ PDF.Wydawanie dokumentacji osobowo-płacowej ze Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt