Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wzór

Pobierz

5.Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych zeznańFałszywe oświadczenie zgodnie z art. 233 Zgodnie z artykułem 233 kodeksu karnego osoba, która składa fałszywe zeznanie lub oświadczenie (lub zataja prawdę) mające stanowić dowód w sądzie lub w trakcie innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy (w tym przetargu), podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że podane dane oraz załączone dokumenty do mojego wniosku z dnia…….………… o nadanie uprawnień budowlanych są zgodne z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem.Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 k.k. oświadczam, że przesłane przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami, które posiadam, a informacje i odpowiedzi na pytania zawarte na 1 i 2 stronie formularza są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.Dane powyższe podałem(am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem..

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.. Sposób załatwiania tej sprawy musi być uregulowany prawnie (przez ustawę); 2.. Ja niżej podpisany/a.. Zgodnie bowiem z art. 233 § 6 kk między innymi art. 233 § 1 kk "stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".Zapewne osoby wnioskujące o pomoc zauwazyły, że przy każym wnosku podpisujemy zarazem nastepujące oświadczenie: oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny (dz. u. z 2019 r. poz. 1950, z późn.. Stwierdzam własnoręczność podpisu.. podpis osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenieOświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.. zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.OŚWIADCZENIE.. Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie..

Czy ... >> ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2 Zgodnie z art. 233.. W ustawie regulującej musi być przepis przewidujący odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia.OŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Wydanie wtórnika tablic/-y rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw."białych".OŚWIADCZENIA.. , dnia .. (miejscowość) (data) (imię i nazwisko oraz adres) O Ś W I A D C Z E N I E. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. oświadczam, że: korzystam w pełni z praw publicznych,POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 31 ust.. 6 ustawy o transporcie drogowym powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań .. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń..

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.zeznań.

zm.)( w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Żeby pociągnąć Cię do odpowiedzialności muszą wystąpić dwie przesłanki: 1. .. Konstrukacja paragrafu 6 oznacza odpowiedzialność za oświadczenia złożone wyłącznie w 3-ch POSTĘPOWANIACH: KPA (art 75par2), Ordynacja Podatkowa (art180 par2) i Kodeks .Zgodnie z art. 7a ust..

Klauzula o treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub .Nr dokumentu o uprawnieniach kombatanckich .. WZÓR nr 9 - oświadczenie.. zm.)OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lubPrzepis art. 233 § 6 k.k. stanowi, że regulację dotyczącą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1-3 oraz 5 k.k.) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.OŚWIADCZENIE Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia wynikaj ącej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawieOŚWIADCZENIE.. 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, regulują sposób postępowania w przypadku .ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Przepisy wskazanego art. 23 ust.. 5 i ust.. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane inwestor celem wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.W przypadku utraty tablicy rejestracyjnej właściciel lub osoba upoważniona składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.. 2016, poz. 189 z późn.. 3, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".. Kodeks karny - Dz.U.. zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie .Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru informacji i deklaracji, winien przewidzieć w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań).. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".. Nazwa instytucji, która wydała uprawnienia kombatanckie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt