Protokół kontroli wewnętrznej przychodni wzór

Pobierz

z dnia 15 września 2021 r. Na podstawie art. 59d ust.. w. z siedzibą w. protokół kontroli wewnętrznej przestrzegania procedur profilaktyki zakażeń nr 1, 2 .50 5.4.2. zbiorczy raport z kontroli przestrzegania procedur profilaktyki zakażeń .62Protokół z kontroli powinien zawierać w szczególności: 1) określenie rodzaju kontroli, 2) nazwę i adres jednostki kontrolowanej oraz imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, 3) wskazanie podstawy prawnej kontroli, 4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującegoFormularze i wzory.. Kontrolę w dniach roku w oparciu o zarządzenie nr Starosty Międzyrzeckiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.Raport z kontroli wewnętrznej.. zwanym dalej "podmiotem kontrolowanym".. Pomijąc fakt ,że z treści pow.dokumentu nie wynika bezpośrednio aby dotyczył praktyk prywatnych .1 Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska podinspektor Ewa Juralewicz pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadziła w dniu 15 marca 2006 r. w .celem kontroli wewnętrznej jest wspomaganie kierownictwa banku i jego pra-cowników w prawidłowym, efektywnym, rozmyślnym i skutecznym wykonywa-niu obowiązków S. Kałużny Kontrola wewnętrzna w fi rmie powinna być ujęta w trwały, samoczynnie i sprawnie działający, kompleksowy, zorganizowany system, czyli strukturalniekontroli wewnętrznej..

Protokół kontroli wewnętrznej 20.

kierowanym w okresie objętym kontrolą przez (dyrektor/osoba zarządzająca podmiotem kontrolowanym):Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w postaci: kontroli wstępnej mającej na celu zapobieganie niepożądanym nielegalnym działaniom; obejmuje ona w szczególności badanie projektów, umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań; w trakcie tej kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na to, czy:Serwis branżowy dla menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia.. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do książki kontroli pod pozycją nr 19.. Słowa kluczowe: kontrola, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza WstępDokumentacja badania systemu kontroli wewnętrznej (kwestionariusze kontroli wewnętrznej, arkusze oceny systemu, diagramy i opisy kontroli wewnętrznej), Kwestionariusze samooceny, Zapisy testów (plany, arkusze wyliczeń, kopie dokumentów, listy z potwierdzeniem pozytywnym, protokoły z wywiadów, wydruki komputerowe),Protokół sporządzono w dniu 22 maja 2014 roku na Stanowisku do Spraw Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Pile.. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, przeprowadzonej w dniu ..

Protokół kontroli wewnętrznej - Serwis ZOZ.5.4.1.

przez .. Formularz PPf i PPPr; Wniosek o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia; Wniosek o udostępnienie informacji publicznej; Wniosek o sporządzenie uzasadnienia; Formularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu; Formularz dla tłumaczy przysięgłych i kuratorów sądowych.. Kontrolowana placówka medyczna powinna sprawdzić, czy protokół spełnia wszystkie wymogi ustawowe.. Rodzaj Kontroli:Protokół doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu…………………………… Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.Protokół sporządzono w dniu 16 lipca 2014 roku w Oddziale Zdrowie, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu, ul. K. Wielkiego 24/26.. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej 19.. Email: .. Zaloguj się, aby zobaczyć .Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.. kierowanym w okresie objętym kontrolą przez (imię nazwisko, data objęcia stanowiska służbowego): ………………………………………………………………………………….. w dziedzinie.. Przeprowadzenie kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli na stronie 1. przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego.. Wzory dokumentów Normy i sanepid.. Protokół kontroli może być sporządzony w formie elektronicznej lub papierowej.WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI..

Protokół kontroli UODO.

§ 2.Z przebiegu kontroli sporządzany jest protokół kontroli, który podpisuje kontrolujący.. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.. Oświadczenie podmiotu leczniczego o zgodności z prawdą danych objętych wnioskiem 24.Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 22k ustawy, w przypadku kontroli przedsiębiorców > Główny Urząd Miar (GUM) > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wzór .Protokół kontroli wewnętrznej.. Udostępniamy Ci wzór protokołu kontroli UODO, który powinien mieć określoną formę i zawierać elementy określone ustawą o ochronie danych osobowych.. Na podstawie art. 11n ust.. Spis załączników: Upoważnienie nr KN-II.15 z dnia 24.06.2014PROTOKÓŁ KONTROLI.. Prawidłowość ta obejmuje również jednostki organizacyjne administracji pu-blicznej.. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres ) .. kontrole biologiczne skuteczności sterylizacji ( nazwa testu , częstotliwość, wyniki ), przygotowywanie pakietów, oznakowanie, sposób przechowywania materiałów sterylnych,18.. przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego.. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu— elektroniczne nośniki utrwalonego podczas kontroli dźwięku lub obrazu, — protokół oględzin dowodów kontroli (wzór 3), — protokół z kontroli z załącznikami (wzór 4), tj.: pisemnymi oświadczeniami, wyjaśnieniami, notatkami służbowymi np.: przyjęcie ustnych oświadczeń (wzór 5).Protokół kontroli dokumentacji nauczyciela - dziennik zajęć: Protokół kontroli realizacji podstawy programowej: Przykladowy plan ewaluacji wewnetrznej w przedszkolu: Raport cząstkowy z ewaluacji zajęć dodatkowych z rytmiki: Raport z ewaluacji - Wymaganie 5: Raport z ewaluacji - Wymaganie 6: Raport z ewaluacji - Wymaganie 7: Regulamin kontroli wewnętrznej: Regulamin organizacyjny przedszkolaZ pewnością z określonych w rozporządzeniu reguł, według których powinien postępować kontrolujący: rzetelnie i obiektywnie ustalić stan faktyczny, zebrać niezbędne dowody, które będą stanowiły podstawę ustaleń kontroli, zapewnić kontrolującemu czynny udział w kontroli, dokumentować czynności kontrolne, zakończyć kontrolę protokołem pokontrolnym.w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego..

Wpis do książki kontroli .

Od początku bieżącego roku kontrolerzy z Sanepidu mogą poprosić kierownika lub właściciela przychodni o okazanie raportu z kontroli wewnętrznej.. 10 sierpnia 2017.. Dane dotyczące osoby kontrolowanej:RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1.. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy 21.. Wybrane prawa pacjenta 23. w dziedzinie.. Po podpisaniu przez kontrolującego protokołu przedstawiany jest on do podpisu kontrolowanemu, który w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu tego dokumentu może go podpisać lub wnieść pisemnie zastrzeżenia do jego treści.. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.. Źródło informacji o zarządzaniu placówką medyczną, dokumentacji medycznej, NFZ, e-zdrowiu.. Rozp.MZ z 27 maja 2010 podobno nakłada na prywatne praktyki lekarskie obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie "działań zapobiegających szerzeniu sie zakażeń."etc,etc.. 28 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn.. Beata Waltrowska przewodnicząca, 2.Protokół.. ……………………………………………………………………………………, zwanym dalej "jednostką kontrolowaną".. PROTOKÓŁ KONTROLI.. Nie jest skomplikowany, a wzór protokołu z takiego raportu drukujemy obok.. INFORMACJE PODSTAWOWE.. Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. Informacja o sprawach w toku i właściwości SąduHARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Author: Administrator Last modified by: szkola Created Date: 4/18/2007 8:40:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ1 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie.. Oświadczenie do urzędu skarbowego w sprawie kasy fiskalnej 22.. Wpis do książki kontroli ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt