Wzór karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Pobierz

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im.. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 730, a także to dziecko, które nie dotrze do świetlicy.. NA ROK SZKOLNY .. (Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka do 10 kwietnia) Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej.. OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY ZAWODOWEJ PRZEZ OBOJGA RODZICÓW DZIECKAKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. DANE OSOBOWE.. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie.. W dni wolne od zajęć dydaktycznych dzieci zgłaszane są na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do świetlicy na odrębnych kartach.. Dziecko powinno być odebrane do godziny zamknięcia świetlicy.. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.. Dzieci Zjednoczonej Europy w Warszawie na rok szkolny .. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej sporządzana jest w formie pisemnej.Szkoła Podstawowa im.. w Szkole Podstawowej im.. Klasa w roku szkolnym 2019/20 : Imię i nazwisko matki: Numer telefonu: Imię i nazwisko ojca: Numer telefonu: Dziecko będzie przebywało w świetlicy: Poniedziałek od godz. do godz..

(imię i nazwisko dziecka) do świetlicy szkolnej.

Opis dokumentu: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej jest to dokument, który sporządzany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którzy chcą aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez świetlicę szkolną.. NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. DANE OSOBOWE KANDYDATA Imię i nazwisko Klasa (w roku szkolnym 2021/2022) Adres zamieszkania DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Imię i nazwisko Numer telefonu Rodzic/opiekun prawny -pracującyzgłoszenia.. Od godziny 1730 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.. DANE OSOBOWE DZIECKA Imię i nazwisko dziecka …………….………………………………………………………… klasa ….. wychowawca ………………………………………………………KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIKOŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 16.30 w dni zajęć szkolnych.. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych jest, brak możliwości zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.. Data i miejsce urodzenia.. Wtorek od godz. do godz.KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.. Małego Powstańca w Ząbkach.KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im.. Proszę o przyjęcie ………………………………………….………… ucz.. Jana Pawła II w Długołęce..

Adres zamieszkania dziecka..... II.

Wzór upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy Oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez: ……………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) Ucznia/uczennicy klasy …………… świetlicy szkolnej o godzinie ……………………….. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, które po skończonych zajęciach dydaktycznych zgłosi swoją obecność.. Wzór upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy Oświadczenie Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez: ……………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) Ucznia/uczennicy klasy …………… świetlicy szkolnej o godzinie ……………………….KARTA ZG ŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2021/2022 Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. DANE OSOBOWE DZIECKA .. Data urodzenia dziecka.KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WYSOKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. 4.Wzór oświadczenia o samodzielnym opuszczaniu świetlicy.. w roku szkolnym…………………….. Dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i elektronicznej..

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swojeIV.

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WYSOKIEJ.. Osobom nieupoważnionym orazkarta zgŁoszenia dziecka do Świetlicy szkolnej rok 2021/2022 Pliki do pobrania KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ ROK 2021-2022.odt (26.46 KB)2.. Dane osobowe dziecka:KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 w GRODZISKU MAZ.. Zgłoszenie ucznia kl…….. do zajęć świetlicowych Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………….………… - ucz.. w okresie wakacji sekretariat czynny dla interesantów w godz. 08.00.-.14.00 poniedziałek 07.30 - 15.30 wtorek 07.30 - 17.00 środa 07.30 - 17.00 czwartek sekretariat nieczynny dla interesantów piątek 07.30 - 15.00 w dniach kiedy będą odbywały się zebrania i dni otwarte sekretariat czynny do godz. 18.00Ze względów organizacyjnych proszę wykazać godziny, w których dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej1: Świetlica czynna: poniedziałek - piątek od 7:00 do 16:30 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek przed lekcjami po lekcjach Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnejWzór karty zgłoszenia znajduje się na stronie Portalu: ………………., dn. ………….. Data i miejsce urodzenia.INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* *) we właściwym prostokącie wstaw znak X Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej (dni o godzinie)..

Imię i nazwisko dziecka.

kl…….. do świetlicyKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy .. Przybliżony czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: /W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy, do czasu zakończenia jej funkcjonowania i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem lub osobą upoważnionąWzór oświadczenia o samodzielnym opuszczaniu świetlicy.. Imię i nazwisko dziecka …………….………………………………………………………….. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.. Szkolna 40, 55-095 Mirków, 71 , @zs- KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im.Pani/Pana i dziecka dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy przetwarzane będą w celu organizacyjnym działalności świetlicy szkolnej oraz realizacji jej zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych.. Dane Pani/Pana oraz dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres roku szkolnego w którym dziecko zostało zapisane do świetlicy, 6.WNIOSEK ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu Świetlica jest czynna w godzinach 7.15-16.30 Wniosek przeznaczony jest dla uczniów klas I-III uczących się w systemie zmianowym oraz w godzinach2.. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej Imię i nazwisko dzieckaKarta zgłoszenia do świetlicy - czy powinna zawierać miejsce zatrudnienia i numery telefonów rodzicówUWAGA!. NA ROK SZKOLNY 201…./201….. zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie nauczycielom świetlicy szkolnej (telefoniczne prośby rodziców nie będą uwzględniane).. Po tej godzinie wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.. Imię i nazwisko dziecka.klasa.. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko dziecka.. klasa .Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać.. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie.. klasa ….. wychowawca ……………………………………………………….. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. Telefon matkiKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Jana Pawła II w Długołęce Długołęka, ul.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dzieckoKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 368 im.. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA Dziecko będzie odbierane ze świetlicy do godziny ….. Na rok szkolny …………./…………… Imię i nazwisko dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt