Jak dołączyć załączniki do pracy licencjackiej

Pobierz

Następnie klika na przycisku "Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna" (Promotora) i przechodzi do kroku "3.Niejednokrotnie to wystarczy, aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, a w przypadku pozytywnego jej zakończenia, dostać pracę.. Autor przedstawia, jak należy napisać Zakończenie pracy, spo-rządzić Bibliografię, wykazy graficznych elementów pracy, zamieszczać załączniki do pracy oraz charakteryzuje fakultatywne elementy pracy.. Z10-P-RKP-2 WYDANIE N3 Strona 6 z 6Jeżeli w pracy występują wzory, należy użyć do ich wpisywania edytor równań.. Warstwa.. Są jednak przypadki i branże, w których to za mało.. W treści streszczenia (jedna/dwie strony) w sposób komunikatywny opisać należy najistotniejsze zagadnienia poruszane w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów własnych badań, analizTrzeba do niego dołączyć szereg załączników.. Wzory numerujemy jednym ciągiem w całej pracy a numer umieszczamy z prawej strony przy marginesie.. Aby dodać pracę należy w zakładce Dodaj plik (13): 1.. W "Aneksie" znajdują się materiały, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach byłoby nieuzasadnione merytorycznie lub po prostu niemożliwe z uwagi na ich rozmiary, charakter itp.Do wniosku należy dołączyć: tłumaczenie tytułu pracy magisterskiej/projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej na język angielski, informacje w języku angielskim o ewentualnych dodatkowych osiągnięciach..

Najpopularniejszym załącznikiem do CV jest list motywacyjny.

4.7 / 5 ( 31 votes ) W poniższym artykule opowiem Ci o tym, czym jest antyplagiat.. Tu dowiesz się jak co powinno znaleźć się w załącznikach do pracy.. Aby podczas formatowania tekst "nie rozjechał się", zastosuj podział strony, czyli przed tytułem rozdziału naciśnij Ctrl+Enter.5) Do pracy dołączyć należy streszczenie, które umieszcza się na końcu pracy.. Uwaga: Opinia, recenzja i notka bibliograficzna - nie są oprawiane z pracą dyplomową OBOWIĄZKI DYPLOMANTAAntyplagiat - najczęściej zadawane pytania.. Magister na 5 Poprawa plagiatu 22 sierpnia 2019.. Uwaga!. By to zrobić należy .. dołączyć ewentualne załączniki do pracy zaakceptować oświadczenia wybrać zielony przycisk Wyślij, kończąc tym samym procedurę dodawania nowej wersji pracy.. wiem ze jedna sztuke trzeba podlaczyc do pracy ale jak to zapisac.. piszemy najpierw: 1. spis literatury 2. czasopisma 3 .Aneks pracy dyplomowej "Aneks", określany również jako "Załączniki" stanowi autonomiczną część danego opracowania, dlatego też umieszcza się go zawsze na samym końcu pracy..

Co możemy dołączyć do naszego CV, aby uatrakcyjnić aplikację?

W celu przejścia do kolejnego kroku, należy wybrać przycisk "Dalej".Nie zawsze konieczny jest aneks.. Całość pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) musi zostać zapisana w jednym pliku.Poniżej imię i nazwisko autora pracy oraz numer indeksu, tytuł pracy i nazwisko promotora, pod którego kierunkiem praca została napisana; miejsce i data obrony.. Dowiesz się, na czym polega sprawdzanie pracy antyplagiatem, jak przebiega procedura sprawdzania Twojej pracy systemem .nazwisko, temat pracy, nazwisko promotora).. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzeniem nr 68 ektora niwersytetu Łódzkiego z dnia 06.04.2016 r. tudent zobowiązany jest wydrukować ostatecznąDo formularza należy dołączyć załączniki w postaci: oświadczenia o prawach autorskich, oświadczenia o nienaruszaniu praw autorskich, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej, dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej: - 1 egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie, Tabele numerujemy tak jak wzory.. Przepływność dla .Studenci z lat ubiegłych, skreśleni z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, którzy zakończyli pisanie pracy i uzyskali akceptację Promotora, składają podanie do Dziekana Wydziału ZIF o wznowienie studiów (wzór podania).Przedkładają jednocześnie w Dziekanacie egzemplarz pracy (zgodny z punktem 1 poniższej procedury) podpisany na stronie tytułowej przez Promotora.pracy..

W środku pracy nie mogą się znajdować strony niezapisane.

Powyższe tłumaczenia proszę wgrać na płytę CD, na którą nagrywana jest praca/projekt.Dodawanie plików do pracy odbywa się poprzez zakładkę Pliki związane z pracą.. Numery powinny zostać umieszczone na dole strony, wyrównane do prawej.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.Aby dołączyć do wniosku załączniki, należy wybrać przycisk "Dodaj załącznik" i wskazać plik.. .zamieszcza plik z pracą w formacie PDF i ewentualne załączniki do pracy (rys. poniżej).. Charakterystyka poszczególnych warstw standardu MPEG-1.. Należy dołączyć dane dokumenty wtedy, kiedy pełnią one rolę dokumentu źródłowego, którego zamieszczenie w oryginalnym brzmieniu spełnia istotna funkcję (czyli podkreślenia, że analiza jest obiektywna).Witajcie.. mam pytanie jak załączyć ankietę do pracy licencjackiej?. Poradnik - jak umieszczać załączniki do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Czcionka numeracji - Times New Roman, 10 pkt.Dodawanie pracy dyplomowej do sprawdzenia ..

Powinno ono zawierać imię i nazwisko autora pracy, jej tytuł.

Kolejnym etapem dodawania pracy do sprawdzenia jest akceptacja oświadczeń.. Uczelnie wymagają także załączenie oświadczenia o oryginalności naszej pracy i płyty CD z pracą w wersji elektronicznej.Na część końcowa pracy licencjackiej składają się: 1.Spis literatury wykorzystanej czynnie (cytowanej) 2.. 10 sierpnia 2021. komentarze 23.. Oprócz tego, firmy takie, jak Promediana, oferują merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie realizacji analizy wyników badania ankiety, jak również .dwustronny wydruk pracy licencjackiej, oprawiony w miękkie okładki (bez metalowych elementów), zgrzany termicznie, z datą przyjęcia pracy i podpisem prowadzącego pracę.. Do pracy należy dołączyć plik z prezentacją umożliwiającą jej uruchomienie bez programu bazowego (prezentacja przenośna do 10 slajdów).. Spis aktów normatywnych i innych materiałów źródłowych 3.. Numerację stron należy zamieścić począwszy od Spisu treści (od strony numer 3).. Załączyć Plik klikając w przycisk Wybierz Plik:Spis treści, wstęp, poszczególne rozdziały, zakończenie, bibliografia, spis tabel, rysunków, załączniki - te elementy pracy muszą zaczynać się od nowych stron.. Spis tablic 4.CD/DVD), przygotowaną prezentację multimedialną dotycząca tez pracy dyplomowej.. Rozdział V poświęcony jest etycznym aspektom przygotowania pracy dyplomowej oraz kryteriom i procedurze oceny pracy.Raport statystyczny, który student może dołączyć do części praktycznej pracy dyplomowej, zawiera opis wyników badania, ich opracowanie graficzne oraz niezbędne obliczenia statystyczne.. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 1) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest .dołączyć ewentualne załączniki do pracy zaakceptować oświadczenia wybrać zielony przycisk Wyślij, kończąc tym samym procedurę dodawania nowej wersji pracy.Płyta powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora pracy dyplomowej oraz numerem jego indeksu.. Wybrać Rodzaj czy plik to Praca czy Inny (dla pozostałych załączników dla pracy)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt