Upoważnienie do reprezentowania podczas kontroli zus

Pobierz

Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem) Dane osoby udzielającej upoważnienia NIP REGON PESELPodaj imię i nazwisko osoby, ktorej udzielasz upoważnienia do reprezentowania Podaj nazwę lub imię i nazwisko płatnika składek podczas kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.. Formularz ostatni raz został zaktualizowany 15 listopada 2017 r.prawnej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legitymację służbową członkowi zarządu, wspólnikowi, innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a op. PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.Pobierz plik "PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek.Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej powinno zawierać takie elementy jak: Data, miejscowość; Imię i nazwisko, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania/siedziby osoby upoważniającej; Tytuł upoważnienia; Określenie osoby upoważnionej - dane identyfikacyjne, adres .Opis: ZUS PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS.. .Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS W przypadku kontroli prowadzonej przez ZUS pełnomocnictwo PEL-Z nie wystarcza..

Upoważnienia udzielam na czas trwania kontroli.

Może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. innemu pracownikowi.Ustanowienie pełnomocnika do kontaktów z ZUS.. Jeśli osoby upoważnione do reprezentacji przedsiębiorstwa chcą, aby z inspektorami ZUS miał do czynienia ktoś inny, muszą złożyć upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS ( druk PEL-K ).Pobierz "Upoważnienie do wydawania postanowień w sprawie rozpatrzenia sprzeciwów płatników składek wobec podjęcia i wykonywania przez inspektorów kontroli Zakładu czynności z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców " (pdf, 350 kB)Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz upoważnić wybraną przez Ciebie osobę do załatwienia w ZUS spraw w Twoim imieniu.. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2.. Zdarzają się sytuacje i okoliczności, w których konsument lub osoba prowadząca przedsiębiorstwo nie może reprezentować samego siebie .. Formularz ZUS PEL-K wypełnia osoba, tylko wtedy, gdy chceupoważnić wybraną osobę, do reprezentowania jej w trakcie kontroli ZUS.. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, kontrolę poprzedzi zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.DO ZOAIA AIA AD ODZA OOI ZU Instrukcja wypełniania Wypełnij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz upoważnić inną osobę do reprezentowania Cię w trakcie kontroli ZUS..

Upoważnienie udzielane jest na czas na czas trwania kontroli.

PRZYKŁAD.. Zgodnie z art. 281a par.. W aktach mam pisemne upoważnienie do prowadzenia akt osobowych pracowników, list wynagrodzeń i dokumentacji ZUS od właściciela firmy.. Należy jednak zgłosić taką osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może tę kontrolę przeprowadzić sam.. z 2007 r.Co do zasady kontrola ZUS odbywa się w miejscu prowadzenia działalności danego podmiotu - płatnika składek, np. firmy.. 1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy mogą w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej.. W trakcie kontroli mój pracownik przedłożył pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji, sądami oraz innymi podmiotami, w tym US i ZUS, we wszystkich sprawach należących do właściwości tych organów, również w zakresie doręczeń i czynności kontrolnych..

PEL-K. PEL-K to upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS.

Upoważnienie do reprezentowania podmiotu podczas kontroli - Kontrole MedyczneW przypadku pełnomocnictwa może być mieć ono dwie postaci.. Inspektor kontroli je zakwestionował .Datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia kontrolowanemu płatnikowi składek upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.. Do reprezentowania Clarix Spółki z o.o. jest upoważniony (zgodnie z KRS) prezes jej zarządu łącznie z prokurentem.PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa; PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS; PEL-O Odwołanie pełnomocnictwaZUS wymóg udzielenia szczególnego upoważnienia do reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli wywodzi z art. 80 ust.. Odebranie protokołu kontroli jest równoznaczne z wygaśnięciem .do reprezentowania w trakcie kontroli Na podstawie art. 50 ust.. Będzie on w imieniu tej osoby dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.Inspektor kontroli ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia płatnikowi składek (lub osobie, która jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji służbowej..

3 Prawa przedsiębiorców upoważniam do reprezentowania mnie w trakcie kontroli Pana/Panią .

Zamów dostęp testowy do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, korzystaj z dostępnych wzorów i czytaj komentarze ekspertów>>>we wniosku należy podać adres do korespondencji w tej sprawie.. dokladnie wiedziala, co w zawrzec koniecznie, a co nie jest istotne.. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U.. Przeprowadzana jest, by ocenić rzetelność i prawidłowość wywiązywania się z zadań i obowiązków, w zakresie ubezpieczeń społecznych i nałożonych składek.. Obecnie szefostwo firmy oraz dyrektor wyjechali na wczasy.. Rodzaj, seria i numer dokumentu.PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS · PEL-O Odwołanie pełnomocnictwa · Zamówienia publiczne · Praca w ZUS.Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatnika według przepisów Ordynacji Podatkowej.. W razie nieobecności płatnika, upoważnienie doręcza się osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek.sierpień 2013 r. Jednocześnie informuję, że kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nie- obecności (art. 80 ust.. Kontrolowany jest obowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w .Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorcy podczas kontroli - na podstawie art. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3.. Druga i zarazem ostatnie część druku dotyczy danych osób udzielających pełnomocnictwa.. Odebranie protokołu kontroli jest równoznaczne z wygaśnięciem upoważnienia.ZUS nie uznaje ogólnego pełnomocnictwa upoważniającego daną osobę do reprezentowania spółki (przedsiębiorcy); w takim przypadku niezbędne jest imienne upoważnienie do reprezentowania płatnika w czasie kontroli ZUS.. Osoba występująca w charakterze strony w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może do kontaktów z organem rentowym wskazać swojego pełnomocnika.. Pesel zamieszkaly w Tluszczu przy ulicy Tluszczanskiej 1, ustanawiam ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt