Oświadczenie o dostarczeniu dyplomu uj

Pobierz

*Ddo podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia, numer PESEL oraz dokument potwierdzający zameldowanie lub karta mieszkańca domu studenckiego.Komplet podpisanych dokumentów w formie skanów należy przesłać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej studenta w domenie uj.edu.pl na adres mailowy: w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony lecz nie później niż do 30 września ( w przypadku obron po 30 września):Oświadczenie o niewystępowaniu stosunku małżeństwa, .. Ksero dyplomu lic/mgr/dr/dr hab. 5.. 6.Należy poinformować opiekuna roku, czy egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych, podając Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej oraz złożyć poniższe oświadczenie: oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideoOświadczenie Oświadczam, że wypełniłem/-łam wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów .. wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach Projektu ZintegrUJ .. Społecznego, w których brałem/-łam udział, w szczególności polegające na dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych regulaminami .Zgodnie z art. 25ˡ Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.3..

Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego.

oświadczeniu.. Życiorys.. wniosek (od 2019/20 lub przed 2019/20) o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych 2. potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom i suplement 3. oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną 2010-2021 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Portal UJ Na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności .. uczelnia - na wniosek studenta - wydaje odpis .PROCEDURA NOSTRYFIKACJI DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UJ CM.. Wykaz prac naukowych.. Oświadczenie musi być podpisane przez autora pracy i potwierdzone drogą mailową przez promotora.1.. AkceptujęFormy wsparcia UJ - oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem Zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, od dnia 1 października 2019 r. absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………….. Podanie do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej i opiekuna naukowego (późniejszego promotora)..

w oparciu o dyspozycję art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.o późniejszym dostarczeniu fotografii do dyplomu, itp. 2.

Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu - może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie, a sam dokument dostarczyć najpóźniej do 28 września.1.. form wsparciaOświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ - w przypadku, gdy student korzystał z wyżej wymienionych form wsparcia.wypełnij formularz Biura Karier UJ który jest dostępny na naszej stronie w zakładce dydaktyka/informacje dla magistrantów czy chcesz otrzymać odpis dyplomu w językuw wymaganym terminie, powinien złożyć oświadczenie o późniejszym ich dostarczeniu w mo-mencie dopełnienia formalności..

Ksero nadania tytułu profesora ... O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie dyplomu ukończenia studiów, dających prawo do podjęcia studiów magisterskich w kraju jego wydania.

ODPISY DYPLOMU ORAZ SUPLEMENTU W TŁUMACZENIU NA JĘZYKI OBCE • W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.1.. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ-w przypadku, gdy student korzystał z ww.. Należy przesłać ze swojej poczty w domenie student.uj.edu.pl zeskanowane na adres mailowy .. dotyczących zamówień o wartości .. ……………………………….. podpis studenta Potwierdzam wypełnienie przez studenta wszystkich obowiązków wskazanych w ww.. Oświadczenie o dostępie do urządzenia obsługującego platformy MS Teams/Pegaz.. Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .o dostarczeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia Niniejszym oświadczam, że zobowiązuje się dostarczyć do dnia 26 września 2014 r. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oryginał do wglądu do dziekanatu Wydziału * Wychowania Fizycznego * Turystyki i Rekreacji * RehabilitacjiZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 5 maja 2017 roku..

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń oraz zdaniu egzaminów student drukuje oświadczenie o dostępie do urządzenia odsługującego jedną z dopuszczalnych na UJ technologii informatycznych oraz wniosek o wydanie dyplomu.

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto.. student/ka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o ś w i a d c z a m, że przedkładaną pracę .. pt. ……………………………………………………………………………………….oświadczenie o zamiarze przeniesienia na inną uczelnię - formularz aktywny; oświadczenie o zamiarze przeniesienia na inną uczelnię; wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów; wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów - formularz aktywnySpołecznego, w których brałem/-łam udział, w szczególności polegające na dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych regulaminami.. Zgodnie z Pismem okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020r.. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT .. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.. wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych () 2. potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom i suplement 3. oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu dooświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww.. Osoba odpowiedzialna Sekretariat ds. dydaktycznych Termin realizacji 30 dni po obronie pracy dyplomowej Podstawa prawna ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów5) oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww.Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. .. na wniosek studenta - wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z 5 języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt