Próba szczelności sieci wodociągowej protokół

Pobierz

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu wraz armaturą i wykonaniu7.. Po wykonaniu próby szczelności należy zasypać przewód, wypłukać z wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych oraz przeprowadzić dezynfekcję.. Wykaz wykonanych zgrzewów wraz ze szkicem (w przypadku montażu rur PE) 1x - oryginał 11.Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (tylko w przypadku gdy próba nie została odnotowana w Dzienniku Budowy i potwierdzona przez przedstawiciela PWiK oraz Inspektora Nadzoru).. Nie przeprowadzam prób szczelności zewnętrznych sieci grzewczych.. Schematy montażu wodomierzyprotokoły odbiorów częściowych przed zasypką (próba szczelności, izolacja) protokół odbioru technicznego, rysunki powykonawcze na podkładach geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę wraz z naniesieniem na zasoby miasta, współrzędne punktów trasy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w układzie cyfrowym,ETAP 2.. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.. Jest to najważniejszy dokument podsumowujący wykonane prace pomiarowe.protokół próby szczelności (ciśnienia) tylko dla przyłącza wodociągowego.. Studzienki rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych - korki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności..

Próba szczelności przyłącza.

Wykonuje próby ciśnieniowe instalacji grzewczych tylko w budynkach.. )PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 3.1.. Dla instalacji wody ciepłej po wykona-niu próby szczelności należy wykonać próbę "na gorąco", wypełniając instalację ciepłą wodąPróba szczelności i odbiór sieci cieplnej.. -oryginał 11. bar - wynik próby pozytywny* / negatywny* 2.2.. Płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych: prowadzi się odcinkami po 500 ÷ 1000 m, używając czystej wody wodociągowej, a prędkość przepływuprotokÓŁ z prÓby szczelnoŚci i droŻnoŚci kanalizacji.docx Informacja o publikacji dokumentu Ostatnio modyfikował: Beata StecRe: protokół próby szczelności instalacji sanitarnych autor: Bolas » 03.03.2015, 06:14 Prawidłową próbę szczelności z instalacji centralnego ogrzewania przeprowadza się w dwóch etapach na zimno i na gorąco przy maksymalnych parametrach pracy dla instalacji - przeprowadzenie takiej próby to cały dzień więc koszt to minimum 200złWzór protokołu próby szczelności instalacji wodnej.. Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część dokumentacji powykonawczej.Na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej zakład wodociągowy wydaje protokół odbioru przyłącza..

z próby szczelności.

wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych .Protokół odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego dokument PDF, 91 KB; POROZUMIENIE dotyczące budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych dokument PDF, 62 KB ; Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego dokument PDF, 260 KB; Szkic powykonawczy przyłączy wodociągowych dokument PDF, 292 KBDo instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,1 bar.. Protokół próby szczelności sieci wodociągowej wykonanej zgodnie z obowiązującą normą.. Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar.Próba ciśnieniowa instalacji CO centralnego ogrzewania.. Z warunków ogólnych należy pamiętać, że długość odcinka przewodu poddawanego badaniu na szczelność nie powinna przekraczać 300 m .próby należy utrzymywać stałą temperaturę (±3 K), ponieważ może to wpłynąć na zmiany- ci śnienia.. sieć wodociągowa średnica DN/OD ………, wykonana z ., PN …., typoszereg …………….……., o długość ………………,Protokół z próby szczelności sieci wodociągowej (tylko w przypadku gdy próba nie została odnotowana w Dzienniku Budowy i potwierdzona przez przedstawiciela PWiK).. Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie: 4. przyłącza wodociągowego ..

3.11 Próba i odbiór sieci cieplnej.

przy ulicy .. działka Nr .. spisany dnia .. Komisja w składzie:Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.. Protokół próby ciśnieniowej.. Roboty Tymczasowe: • prace pomiarowe i pomocnicze, wytyczenie trasy, • zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscachPróba szczelności na eksfiltrację Próbę przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi.. protokół płukania przyłącza (tylko dla przyłącza wodociągowego) raport z badań bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tylko dla przyłącza wodociągowego - powyżej 30mb.. Przedmiot protokołu.. Protokół próby szczelności/oświadczenie o przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym (dotyczy sieci) 5.Wyniki prób szczelności całej instalacji powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez Wykonawcę i Inżyniera.. 1x - oryginał 10.. Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie: 4.. (s) (s) - dotyczy tylko sieci Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów dostarczone podczas odbioru technicznego - do wglądu: 1.3.. Tabela 1 Badanie szczelności instalacji wodą zimną przewodów wykonanych z rur metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)Proszę wpisać poprawny adres e-mail Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPWiK S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie..

Pozytywny wynik badania wody (dotyczy sieci) 3.

Dokumentacja powykonawcza przyłącza.• wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej, • uporządkowanie terenu po Robotach 1.4.2 Roboty bezwykopowe Przy wykonywaniu Robót metodą bezwykopową niezbędne są: 1.. Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej w budynkach wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami.. Przy sporządzaniu protokołu kończącego zajęcie terenu pasa drogowego przedstawić.Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.. PROTOKÓŁ.. Odbudowa sieci wodociągowej , budowa kanalizacji sanitarnej.. Zasady ogólne.. Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tylkoPo przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesuPotem powtórzyć próbę szczelności.. Próba szczelności Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim złączy rurociągu z materiału PE, należy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-81/B 10725 i PN-81/9192-06.. Badanie odbiorcze wodą szczelności instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych (stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję, instalacji z miedzi)Przed zasypywaniem przewodów wykonanej sieci wodociągowej należy przeprowadzić odpowiednie badania mające na celu sprawdzenie zgodności wykonania przewodów z dokumentacją techniczną, pod kątem warunków ułożenia, montażu i zabezpieczenia przewodów, użytych materiałów itp. oraz badanie potwierdzające jej szczelność (wg PN-81/B-10725).. Właściciela czeka jeszcze płukanie nowej sieci (czasami wymagane jest również wykonanie badania bakteriologicznego wypłukiwanej wody) oraz próby szczelności.Protokół próby szczelności, Oświadczenie właściciela terenu o przywróceniu do stanu pierwotnego, po wykonaniu robót ziemnych, Pomiar wydajności hydrantu zewnętrznego - dotyczy sieci wodociągowej.. Lista zgrzewów potwierdzona przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia zgrzewacza.. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być.. Przebieg próby ciśnieniowej.. Próba wstępna: - godzina rozpoczęcia próby ……………., temperatura powietrza …….oC - czynnik wykorzystany do próby woda* / powietrze* - ciśnienie robocze po 1 godzinie ……….. Próba zintegrowana główna:PROTOKÓŁ.. 2010-05-04 13:50:34 - JackareProtokół z płukania i dezynfekcji wodociągu w dniu …………………………… 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt