Zaświadczenie o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego wzór

Pobierz

2.W okresie urlopu rehabilitacyjnego, co miesiąc od daty wydania orzeczenia, o którym mowa w § 3, sędzia jest obowiązany poddać się badaniu kontrolnemu lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydaje orzeczenie o dalszej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego albo o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, chyba że Minister Sprawiedliwości, udzielając urlopu rehabilitacyjnego, zwolni sędziego z tego obowiązku.DO WNIOSKU DOŁĄCZAM 1. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych 2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego 3. zaświadczenie psychologiczne o zdolności do pełnienia obowiązków sędziegoDO WNIOSKU DOŁĄCZAM 1. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych 2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego / prokuratora1.. Zaświadczenie lekarskie wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych wydaje się kandydatowi.. 2.o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej Wzór zaświadczenia nie jest nigdzie określony , ale powinien zawierać elementy określone w ustawie : nazwa zaświadczenie oraz identyczną formułę jak w stosownej ustawie !.

Zgodnie z zapisami ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto m.in. jest zdolny - ze względu na stan zdrowia - do pełnienia obowiązków ławnika (art. 158 § 1 ust.

Zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego Jedną z materii uregulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest kwestia powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W wyniku badania lekarskiego mającego na celu ocenę zdolności do pełnienia obowiązków sędziego stosownie do przepisu § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r.. Orzeczenia, o których mowa w § 3 i 4, lekarz orzecznik ZakładuZarówno lekarz jak i psycholog wydają zaświadczenia: o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego - w zakresie dotyczącym stanu zdrowia o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej Zaświadczenie lekarskie wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych wydaje się kandydatowi.1.. Lekarz uprawniony na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim".. !ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W wyniku badania lekarskiego mającego na celu ocenę zdolności do pełnienia obowiązków prokuratora stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2018 r. poz. 619) wZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W wyniku badania lekarskiego mającego na celu ocenę zdolności do pełnienia obowiązków prokuratora stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2018 r. poz. 619) wjest zdolny/a, w zakresie predyspozycji i umiejętności psychologicznych, do pełnienia obowiązków sędziego albo prokuratora..

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w terminie 12 miesięcy od daty ich wydania.

Stan zdrowia kandydata na ławnika musi zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do sprawowania funkcji ławnika.W okresie urlopu rehabilitacyjnego, co miesiąc od daty wydania orzeczenia, o którym mowa w § 3, sędzia jest obowiązany poddać się badaniu kontrolnemu lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydaje orzeczenie o dalszej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego albo o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, chyba że Minister Sprawiedliwości, udzielając urlopu rehabilitacyjnego, zwolni sędziego z tego obowiązku.orzeczenie o dalszej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego albo o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, chyba że Minister Sprawiedliwości, udzielając urlopu rehabilitacyjnego, zwolni sędziego z tego obowiązku.. Lekarz uprawniony na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim".. Zaświadczenie lekarskie wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych wydaje się kandydatowi.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych1 określa warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika..

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2018 r. poz. 619) wBadania psychologiczne kandydata psycholog uprawniony przeprowadza osobiście.

pieczątka i podpis psychologa przeprowadzającego badanie psychologiczneLekarz oraz psycholog uprawniony wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków na podstawie wyników badań.. 1.o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku innych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, w terminie 12 miesięcy od daty ich wystawienia.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt