Wniosek o zarejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Pobierz

6 ustawy .Zgłaszając żonę i córkę pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków jego rodziny powinni Państwo podać datę uzyskania przez nie uprawnień do tego zgłoszenia, czyli 1 kwietnia br. Zatem nie musisz ich sam sporządzać ani przekazywać do ZUS.WNIOSEK O ZGŁOSZENIE / WYREJESTROWANIE* CZŁONKA RODZINY .. Zgłoszeń dokonamy od dnia rozpoczęcia prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej.. W nim zawiera się wszystkie niezbędne informacje, łącznie ze stopniem pokrewieństwa.Jeśli stracisz tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rozwiążesz umowę o pracę), zostaniesz z niego wyrejestrowany wraz z członkami rodziny.. Jeśli chodzi o pierwszy z tych przypadków, rodzic chcący ubezpieczyć dziecko, powinien udać się do urzędu pracy, w którym .Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego.. Procedura zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest następująca: najpierw ubezpieczony składa u płatnika składek wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny.Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia.. Konkubenci nie są członkami rodziny w rozumieniu ustawy zdrowotnej i nie mogą być zgłoszeni przez pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego.Ubezpieczenia doktorantów.. Pola 04 nie wypełnia się.Uwaga!. Do innej sytuacji dochodzi wtedy, gdy rodzic jest bezrobotny lub prowadzi własną działalność gospodarczą i nie posiada umowy z żadnym pracodawcą..

Pracodawca zgłasza członka rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

( dzień-miesiąc-rok)Członka rodziny wyrejestrowujesz na formularzu ZUS ZCNA, który powinieneś złożyć: wraz z wyrejestrowaniem osoby ubezpieczonej, która zgłosiła członka rodziny, gdy osoba ta przestał być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, w ciągu 7 dni od poinformowania Cię przez ubezpieczonego (np.Zgodnie z art. 67 ust.. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej, jak i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia, dokonuje się na druku ZUS ZCNA.. Pracownik najczęściej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego swojego potomka lub małżonka, który nie ma zatrudnienia, ale również poza tymi typowymi przypadkami mają miejsce mniej standardowe sytuacje.Oświadczam, że zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przeze mnie członkowie mojej rodziny, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenie zdrowotnego z innego tytułu, ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez innych członków rodziny.. 1) Dane pracownika: Nazwisko i imię:…………………………………………… PESEL:…………………………………………… 2) Dane członka rodziny: Zgłoszenie/Wyrejestrowanie * od dnia …………………………………………WNIOSEK O ZGŁOSZENIE LUB WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CZŁONKA RODZINY Proszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następujących członków mojej rodziny od dnia _____ Proszę o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następujących członków mojej rodziny od dnia _____ L.p Nazwisko i imię członka rodziny oraz rodzaj pokrewieństwa- powinowactwaWniosek pracownika (ubezpieczonego) Prosz ę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - NFZ nast ępuj ących członków mojej rodziny: Lp..

Pole 03 zarezerwowane jest dla numeru PESEL członka rodziny.

W polu 02 wpisuje się odpowiednio datę powstania lub utraty prawa do ubezpieczenia.. 3 ustawy zdrowotnej członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.. Niestety, koszt jest dość wysoki i wynosi 9% podstawy wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego.W polu 01 wpisujemy cyfrę 1 w przypadku zgłaszania członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub cyfrę 2 w przypadku utraty uprawnień do ubezpieczenia..

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - prawo czy obowiązek?

Warto podkreślić, że zgłoszenie bliskiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje podniesienia wysokości składki.Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczy zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonane przez jedną osobę ubezpieczoną.. Jak dopisać współmałżonka do ubezpieczenia w ZUS-ie?to powinna być ona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.. Imię i nazwisko Data urodzenia PESEL Stopień pokrewieństwa Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania pracownika) Czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwieW przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia .WNIOSEK O WYREJESTROWANIE CZŁONKA RODZINY.. Imi ę i nazwisko Data urodzenia PESEL Miejsce zamieszkania * Stopie ń pokrewie ństwa członka rodziny z pracownikiem (wpisa ć np. syn, córka, m ąŜ, Ŝona) Czy członek rodziny pozostaje zWniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy sporządzić i zgłosić do ZUS w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do zgłoszenia..

2) Dane członka rodziny: Wyrejestrowanie od dnia ………………………………………….

Jeśli członek rodziny, którego zgłosiłeś do ubezpieczenia zdrowotnego, nabył własny tytuł do ubezpieczenia lub zaistniały inne okoliczności, przez które stracił status członka rodziny - musisz powiadomić o tym płatnika składki, aby go wyrejestrował.zamieszkał-y/a Wniosek pracownika ( ubezpieczonego) Proszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następujących członków mojej rodziny.. Doktorantów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.. Nie należy przy tym mylić daty nabycia uprawnień z datą przekazania przez pracownika informacji o uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny lub z datą faktycznego przekazania stosownego druku do ZUS.Po zawarciu umowy udaj się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby złożyć właściwe druki ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) i jeśli zgłaszasz członków rodziny - druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego).Możesz skorzystać z polisy członka najbliższej rodziny, o ile prowadzisz wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe.. 1) Dane pracownika UEP: Nazwisko i imię:…………………………………………….. Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.. Nie dotyczy to małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu.. Tryb postępowania.. WNIOSEK o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zwracam się z prośbą o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny od dnia .. DANE CZŁONKA RODZINY ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:Twoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - na formularzu ZUS ZZA, zgłoszenie członków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - na formularzu ZUS ZCNA.. Osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić płatnika o każdej zmianie danych lub o błędach podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny córka powinna zostać zgłoszona tylko przez jednego z rodziców.. W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt