Protokół z przekazania dokumentacji

Pobierz

Liczba dokumentów: - przychody - zakupy i koszty - inne wydarzenia mające wpływ na poprawne wykonanie usługi (umowy cywilno-prawne, akty notarialne, inwestycje itp.).Protokół przekazania - szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dniaMIEJSCE I DATA PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA Ja, niżej podpisany/a .. legitymujący/a się dowodemOdbiorca zobowiązuje się w terminie 2 tygodni zbadać kompletność zwróconych dokumentów i urządzeń księgowych oraz ewentualną zgodność z dokumentami źródłowymi i zgłosić doradcy podatkowemu ewentualne uwagi co do ilości wydanych dokumentów oraz formy dokonanego księgowania w formie pisemnej.Protokół przekazania dokumentacji geodezyjnej FP-PZ2-R3-9.1-01(V4) z dnia 25.05.2018 .. Współrzędne obiektów zgodnie z instrukcją G-7 1 TXT Protokół zostanie podpisany przez Przyjmującego po stwierdzeniu kompletności wymaganych danych.Wyszczególnienie przekazanej dokumentacji w postaci cyfrowej (FTP): Nazwa dokumentacji z wykazaniem: jednostek ewidencyjnych / obrębów ewidencyjnych ilość.. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: Zamawiającego, Wykonawcy i Weryfikatora.2010-11-25 SLY(DW631) protokół(3) W dniu 25.11.2010r przekazaliśmy komplet dokumentacji z zakresu projektu architektoniczno-budowlanego.2011-04-29 - Protokół przekazania pozostałej części dokumentacji projektowej - zgodnie z SIWZ..

12 448 11 14) Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul.2011-04-01 - Protokół przekazania dokumentacji - cz. 7 2011-04-01 - Zestawienie opóźnień dot.

Szlak 73, 31-153 Kraków (po ustaleniu terminu z Panem Robertem Bulwą, starszym specjalistą ds. archiwum, tel.. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki/NIP:/REGON:140111745 tel.. 2011-05-11 - MZDW odpowiada i wyjaśnia - na wezwanie MUW w Warszawie.. wezwania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.. : (22) 751 35 04,(22) /email:/ świadczam, że wyżej wymieniona Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, przepisami prawa, normami, odrębnymi uzgodnieniami z Zamawiającym oraz jest kompletna z punktu widzenia wymaganego zakresu, potrzeb i celu realizacji Przedmiotu Umowy.Wzór protokołu przekazania dokumentacji medycznej.. A A A.1 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Za okres od do.rok.. Dokumenty przekazano dnia: Liczba stron protokołu: I. realizacji umowy 2011-04-05 - Kolejne wyjaśnienia do MZDWWykonawca winien przed przystąpieniem do robót ogrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy oraz opracować plan BIOZ.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..

spisany na okoliczność przekazania - przejęcia dokumentacji przebiegu nauczania (zlikwidowanej szkoły lub placówki oświatowej) do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wykonawca zapewni prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i P-POŻ.. 2011-05-10 - Wyjaśnienia dot.. Przekazujący: 1 .. 2011 Nr 291, poz. 1713 (załącznik 2) Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Wzory dokumentów E-dokumentacja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt