Arkusz obserwacji lekcji nauczyciela stażysty wypełniony

Pobierz

Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele lekcji: Nauczyciel Ma określone cele szczegółowe lekcji; Zapoznaje z nimi uczniów; Sprawdza na koniec lekcji stopień ich osiągnięcia.Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Nauczyciel stosował w czasie lekcji techniki informacyjno-komunikacyjne:Na przyszłość jednakże przed przystąpieniem do podobnych zadań, powinnam podkreślać zasady obowiązujące przy wykonywaniu takich zadań - porozumiewanie się tylko w języku angielskim.. logiczny układ treści zajęć 2.. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. Cele obserwacji 7.. Nauczyciel wypełnia część arkusza zawierający temat, cele i przebieg zajęć, planowane metody i formy pracy,które będą podlegać obserwacji 3. zgodność tematyki zajęć z planem pracy dla ucznia.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu.. sprawność organizacyjna nauczyciela .. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę .Czasami na zajęciach nauczyciel ma pod swoją opieką studenta lub stażystę.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty Zał.. OKO zakłada dobrowolność.TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxArkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.Title: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlesARKUSZ OBSERWACJI 1. dobór, przygotowanie i umiejętność wykorzystania środków dydaktycznychKoleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku.. Poradnik opiekuna stażu.. Stopień awansu zawodowego 3.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Temat dnia : Kogo spotkamy nad wodą.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Arkusz obserwacji lekcjiArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Niniejsza karta ma pomóc nauczycielowi, praktykantowi lub stażyście zwrócić uwagę na prawidłowy przebieg lekcji.. 2.46 Uczniowie mają świadomość, czego się nauczyli na danej lekcji 47 Nauczyciel jest roztargniony w czasie pracy 48 Nauczyciel dostrzega i angażuje wszystkich uczniów 49 Nauczyciel stymuluje myślenie i kreatywność ucznia 50 Miejsce na Twoje obserwacje ARKUSZ METAANALIZY Opracowanie: Ewa FurcheTemat zajęć .. Załącznik 3 - Arkusz obserwacji nauczyciela wspomagającego.. Załącznik 1 - Kwestionariusz poprzedzający obserwację.. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę Last modified by:Arkusz obserwacji lekcji dla nauczyciela stażysty.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela..

Arkusz obserwacji lekcji otwartej ...10.

Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Cele: - zapoznanie z wybranym środowiskiem wodnym, - Wdrażanie do nazywania i rozpoznawania kilku wybranych zwierząt wodnych, kształtowanie .Arkusz obserwacji lekcji 3.. 1 Kontrakt-umowa.. Organizacja zajęć: racjonalne wykorzystanie czasu .. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćKarta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty.. Nauczyciel sprawdził obecność uczniów w klasie.. Załącznik 2 - Arkusz obserwacji lekcji.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażuARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Czas trwania: 30 min.. Nauczyciel pozyskuje informację zwrotną o osiągnięciu celów zajęć.. Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji, dostarcza scenariusz lub konspekt .Autor: Aleksandra Gąsiorowska..

2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Zał.

Data obserwacji 6.. Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia.. Nauczyciel prowadzący: Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska.. Krystyna Oćwieja.. dobór form pracy z grupą .. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwacji lekcji Imię i nazwisko nauczyciela Data Klasa Liczba uczniów Przedmiot Temat zajęć: Metody i formy pracy Cele lekcji Środki dydaktyczne Wypełnia nauczyciel Wskaźniki Wypełnia osoba obserwująca tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Jednym z wymagań związanych ze zdobywaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz współpraca z innymi w swoim środowisku pracy.Doskonałą formą uczenia się od innych są obserwacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli, nie tylko .Treść zajęć: przygotowanie rzeczowe nauczyciela ..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.. Podpis osoby prowadzącej lekcję: Autor: For-Teachers o 12:32. awans nauczycieli arkusz samooceny , karta hospitacji , konspekt lekcji.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Zał.. Ustalone są szczegółowe cele obserwacji.. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Uniwersalny arkusz obserwacji lekcji.. Nauczyciel korzystał w czasie lekcji z: a) P odręcznika Tak Nie b) zeszytu dwiczeo Tak Nie c) zbioru zadao Tak Nie d) e-podręcznika Tak Nie 11.. Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1.. 5 Dekalog opiekuna stażu.. Imię i nazwisko nauczyciela 2.. Stworzony przeze mnie arkusz obserwacji, niezbędby podczas obserwowania lekcji.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt