Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia

Pobierz

w związku z art. 91 i 300 k.p.), (wyrok z 1 października 1998 r. I PKN 366/98).. 91 § 1 Kodeksu pracy określa ogólną zasadę, zgodnie z którą dopuszczalne jest dokonanie potrącenia z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej.. Również Sąd Najwyższy stwierdził, że wyrażenie zgody przez pracownika bez zachowania formy pisemnej na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest nieważne (wyrok z 1 października 1998 r., I PKN 366/98 .Wszelkie potrącenia z wypłaty mogą być dokonywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 K.p.).. Od wskazanej zasady wyjątki przewidziane są wyłącznie w art. 87 § 1 i 7 Kodeksu pracy, które wskazują sytuacja, w których dopuszczalne jest dokonanie potrącenia bez zgody pracownika.W umowie określono stawkę za prywatne jazdy na 0,8358 złotych za 1 kilometr (w/g wskazań czujnika GPS); pracownik pojeździł, chlebodawca potrącił; jednak zdaniem PIP pracodawca może dokonywać potrąceń innych niż określonych w ustawie tylko za zgodą wyrażoną na piśmie — a zawarcie umowy nie oznacza zgody na potrącenie .Zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia odszkodowania - Podsumowanie.. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na dokonanie przez pracodawcę potrąceń z mojego wynagrodzenia za pracę i zasiłków należności z tytułu otrzymanej pożyczki MPKZP w kwocie:Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia jest niezbędne, aby pracodawca mógł to robić..

w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie.

Zgodnie z §1 wskazanego przepisu - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu .. Warszawa, dnia .. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania)Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia za pracę Zgodnie z art. 91 kodeksu pracy oświadczam, że zgadzam się na potrącenie przezOŚWIADCZENIE PRACOWNIKA.. Zgodnie z art. 91 § 1 kodeksu pracy inne należności mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.Na wstępie należy zaznaczyć, iż nie na każde potrącenie z wynagrodzenia o pracę zgoda pracownika jest wymagana.. Bez wątpienia jednak zgoda taka powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać.. Potrącenia za zgodą pracownika są możliwe po odliczeniu: - należności ubezpieczeniowych i podatkowych, - kwot wypłaconych pracownikowi za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie nie przysługiwało, - po potrąceniach określonych w art. 87 § 1 k.p. tj. potrąceniach bez .Przepisy nie określają obowiązujących wzorów dokumentów dotyczących wyrażenia zgody na potrącenie..

w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie należności za wynagrodzenia za pracę.

Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest konieczność wyrażenia pisemnej zgody przez pracownika na dokonanie "dobrowolnego" potrącenia.Co oznacza, że konieczna jest wyraźna zgoda na potrącenia dobrowolne.. Jednakże Kodek Pracy w art. 91 przewiduje również możliwość dokonania dobrowolnego potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika.Zobacz serwis: Pracownik.. w związku z art. 91 i 300 k.p.).OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA.. w związku z art. 91 i 300 k.p.).Zatrudniając pracownika na umowę o pracę pracodawca musi godzić się z szeregiem obowiązków, które wprowadzane są przez Kodeks Pracy..

Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pisemna nie jest ważna.

Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należnościWarszawa, dnia .. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania)5 Treść zgody pracownika O ile forma pisemna została wyraźnie zastrzeżona dla wyrażenia zgody na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę, o tyle treść tej zgody pozostaje już w gestii samego pracownika.. Jednym z nich jest konieczność dokonywania potraceń z wynagrodzenia za pracę, w przypadkach określonych w ustawie.. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane.Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia Aby pracodawca mógł dokonać potrąceń musi uzyskać pisemną zgodę pracownika.. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.. Potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia za pra-cę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia spo- .. trąceniami, na które pracownik wyraził zgodę, potrącenia uzgodnione następują po dokonaniu .. z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treściOświadczenie pracownika wyrażające zgodę na dokonanie potrącenia z pensji musi zostać złożone w formie pisemnej.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na jednorazowe dokonanie przez Politechnikę Wrocławską potrącenia z wypłaty dofinasowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w miesiącu czerwcu 2020 r. wZ wynagrodzenia za pracę mogą być również potrącane kwoty za pisemną zgodą pracownika..

Druga grupa roszczeń, jakie mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, to tzw. potrącenia dobrowolne.

Jak orzekł Sąd Najwyższy, wyrażenie zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez zgody pisemnej jest nieważne (art. 58 § 1 k.c.. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane.. Przykładowo: Zgoda pracownika na dokonanie nieobligatoryjnych potrąceń z wynagrodzenia za pracęDodatkowo przepisy przewidują możliwość dokonania tzw. "dobrowolnych" potrąceń (art. 91 k.p.), czyli potrąceń innych należności niż wymienione powyżej.. Podsumowując, aby oświadczenie pracownika w zakresie zgody na potrącenie było skuteczne, musi być złożone w chwili gdy znana jest wartość oraz podstawa należności na rzecz pracodawcy, a także w kwocie nie wyższej, niż zastrzegą przepisy prawne.Wyrażenie przez pracownika zgody na dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę bez zachowania formy pisemnej jest nieważne.Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wyraził pisemną zgodę na dokonanie potrącenia z jego wynagrodzenia za pracę: składki z tytułu ubezpieczenia grupowego w kwocie 53 zł .W każdym wypadku zgoda na potrącenie mu-si być konkretna, a więc udzielona w odniesie-niu do określonej kwoty istniejącego już i wy-magalnego zobowiązania.Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia za pracę .Przeczytaj także: Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia .Natomiast w wyroku z 1 października 1998 r. (I PKN 366/98 - OSNP 1999 nr 21 poz. 684), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że "wyrażenie przez pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę jest nieważne (art. 87 par.. Mogą to być np. składki z tytułu członkostwa w związku .Art.. Należy jednak pamiętać, aby w piśmie wskazana została kwota, jaka ma być potrącona oraz tytuł, z jakiego dokonywane jest potrącenie.. W razie zbiegu potrąceń, potrącenia ustawowe mają pierwszeństwo przed potrąceniami dobrowolnymi, dokonywanymi za zgodą pracownika.skania pisemnej zgody pracownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt