Upoważnienie do podpisania protokołu kontroli pip wzór

Pobierz

W postępowaniu kontrolnym: 1.1.. Jej wzór został ustalony przez Marszałka Sejmu.. 1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy mogą w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej.. Należy jednak zgłosić taką osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).Wzór protokołu kontroli wyrobu (nie spełniającego zasadniczych lub innych wy-magań), stanowiący załącznik nr 11.15 do zarządzenia >>> 11.16.. Imię i nazwisko ………………………………….. W takich sytuacjach pisemne upoważnienie od GIP lub OIP należy dostarczyć kontrolowanemu .PROTOKÓŁ KONTROLI.. Inspektor pracy nie musi - w celu przeprowadzenia kontroli - uzyskiwać przepustki, nawet jeżeli obowiązek taki nakładają na pracowników kontrolowanego pracodawcy przepisy wewnątrzzakładowe.Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał pisemne imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i dowód osobisty oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem …………………………………………………………………………….…………………….To upoważnia inspektora do rozpoczęcia kontroli wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej..

1.3.Wzór upoważnienia do udziału w kontroli (PIP) Liczba stron: 1.

/ (rok) Na podstawie (podstawa prawna)* - upoważniam następujących pracownikówz dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar.. Upoważnienie zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres kontrolowanego, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z .UPOWAŻNIENIE Ja, niżej podpisany/na ., Nr PESEL .….…., zamieszkały/a w….. (.-…) przy ul.. …………………………………., dowód osobisty Nr …………………….Odmowa złożenia podpisu na protokole z kontroli PIP na nic się zda.. (miejsce, data podpisania protokołu, podpis) Kierownik Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mgr Stanisława Wierzbicka Inspektor Wojewódzki w wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego mgr.. W upoważnieniu trzeba wyraźnie wskazać osobę upoważniającą i upoważnioną.. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatnika według przepisów Ordynacji Podatkowej..

UPOWAŻNIENIEWzór na upoważnienie .

Ponadto ma on prawo do zatrzymania jednego z dwóch jednobrzmiących egzemplarzy protokołu.Akta kontroli stanowią: — upoważnienie do przeprowadzania kontroli (wzór 1), — wykaz dowodów kontroli, tj. kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, ich odpisy oraz wyciągi (wzór 2), — obliczenia, zestawienia sporządzane na podstawie kontrolowanych dokumentów,Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego (§15 ust.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności.Upoważnienie okazuje się przed rozpoczęciem kontroli.. Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn.. przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego.. Zgodnie z art. 281a par.. ), (.). czytaj dalej» (Zobacz 1 odpowiedzi)Dokumentem uprawniającym do podjęcia kontroli u pracodawcy jest legitymacja służbowa..

Wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 1.1 do zarządzenia; >>>.

Miejscowość, data, dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer dowodu), nagłówek (?Upoważnienie?. Adres zamieszkania ………………………………….. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli.Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.. w. z siedzibą w.. Numer dokumentu tożsamości ………………………………… Numer PESEL.. Rodzaj Kontroli:Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - pokwitowanie złożone dnia ……….……… …………….…….. na upoważnieniu.. Miejscowość, data ………………………………….. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia.W przypadku zastrzeżeń do treści protokołu z kontroli pracodawca, przed podpisaniem tego dokumentu, informuje inspektora pracy,, że nie zgadza się z zapisami w jego treści.Pracodawca swoim podpisem potwierdza wyłącznie zapoznanie się z jego treścią.. Katarzyna Taczała (miejsce, data podpisania protokołu, podpis) Załącznik funkcjonalny do protokołu kontroli: 1.z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego..

Wzór notatki urzędowej z kontroli, stanowiący załącznik nr 1.2 do zarządzenia; >>>.

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu.. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane .Title: pełnomocnictwo ogólne - nawzor.pl Subject: wzory pism, korespondencja, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo do, pełnomocnictwo w zakresie, upoważnienie .. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje: § 1.PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS.. w dziedzinie.. Okręgowi inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy - kierowników oddziałów do wydawania upoważnień do przeprowadzenia kontroli.. Określa się wzory druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy: 1. kierowanym w okresie objętym kontrolą przez (imię nazwisko, data objęcia stanowiska służbowego): ………………………………………………………………………………….. 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy powinno zawiera ć następujące dane: 1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 2) oznaczenie organu kontroli; 3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;Wzory upoważnień do prowadzenia kontroli/wizyty monitorującej 1) Wzór upoważnienia (terminowego) do przeprowadzenia kontroli ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………, zwanym dalej "jednostką kontrolowaną".. przez: tryb28 | 2011.1.14 13:18:55 .. Wykonanie czynności reprezentowania pracodawcy w czasie tej kontroli może być zlecone firmie zewnętrznej.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Na podstawie art. 33 ust.. Nasza firma podejmie się reprezentowania Państwa firmy w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie wzór upoważnienia, który ma posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma.. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w związku z wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku wyrobu niezgodnego z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, stanowiący załącznik nr 11 .Upoważnienie do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP może być wydane pracownikowi przedsiębiorstwa.. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanej instytucji obowiązanej z wykonania zaleceń, o których mowa w wystąpieniu pokontrolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt