Oświadczenie o dochodzie do przedszkola

Pobierz

(imię i nazwisko kandydata/dziecka) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………….. Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, oświadczenie o dochodach jest sporządzane przez samego zainteresowanego, czyli osobę, której owy dokument dotyczy.Oznacza to, że do stwierdzenia, iż dane oświadczenie ma moc prawną, nie potrzeba pieczątki firmowej ani parafki przełożonego.harmonogram wniosek o przyjĘcie do przedszkola deklaracja o kontynuacji oŚwiadczenie o dochodzie oŚwiadczenie o zatrudnieniu CZYTAJ WIĘCEJ BAL KARNAWAŁOWYOŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NA OSOBĘ W RODZINIE Ja, niżej podpisany/a .. (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § l Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje:o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola.. Pobierz instrukcję odblokowania JavaScript w przeglądarce Do poprawnego działania systemu zalecana jest najnowasza wersja jednej z poniższych przeglądarek:Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola, Oświadczenie o dochodzie , Oświadczenie o zamieszkaniu, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokument potwierdzający samotne wychowywanie, dokument potwierdzający wielodzietność ( Karta Dużej Rodziny) dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica lub dziecka)Czy rodzice dzieci, które w czasie pandemii będą uczęszczały do przedszkola, powinni składać oświadczenie o braku kontaktu z osobą chorą lub na kwaran (I) Jakie oświadczenia od rodziców dzieci przychodzących do przed - Portal OświatowyPotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego do którego zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - wzór.Czy pracownik, który oświadczył, że posiada rozdzielność majątkową, ma prawo wpisać w oświadczeniu o dochodach na potrzeby ZFŚS tylko swój dochód oraz Oświadczenie o dochodzie na potrzeby ZFŚS a rozdzielność majątkow - Portal OświatowyDecyzja o przyjęciu do przedszkola należy do komisji rekrutacyjnej w placówce..

Oświadczenie o ubieganiu się rodzeństwa do przedszkola.

(data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata)Oświadczenie o dochodzie Pobierz (0,2 MB) Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola zakwaifikowania (PDF) Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola zakwalifikowania Pobierz (0,13 MB) Oświadczenie o kontynuacji rodzeństwa (PDF) Oświadczenie o kontynuacji rodzeństwa Pobierz (0,18 MB) Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej (PDF)Dokumenty do pobrania.. Dz.U .Oświadczenie - wzór (DOC) o ubieganiu się rodzeństwa kandydata o przyjecie do przedszkola Pobierz (0,05 MB) Oświadczenie (DOCX) woli przyjęcia dziecka do przedszkola (dla zakwalifikowanych) Pobierz (0,01 MB) UCHWAŁA NR XLI/773/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 października 2017 r. (PDF)Kto sporządza oświadczenie o dochodach?. Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa.. - plik do pobrania.. - plik do pobrania.Gdzie jesteśmy Co robimy Praca z dziećmi Nasz dzień w przedszkolu Nasza kadra Dla rodziców Jadłospis Rada Rodziców Galeria Filmiki Logopedia Język angielski Zapisy Kalendarz Powiadomienia e-mailOświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola Oswiadczenie_o_dochodzie.pdf (51 pobrań) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności w rodzinie .. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że miesięczny dochód2 w przeliczeniu na osobę w rodzinie kandydata.Wzór oświadczenia o dochodzie na osobę w rodzinie dziecka - kandydata do Przedszkola ..

Statut przedszkola nr 24.

z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.Oświadczenie o dochodzie Oświadczenie o zamieszkaniu - obowiązkowo drukują, wypełniają i przynoszą do przedszkola razem z wnioskiem wszyscy kandydaci.Do poprawnego działania systemu JavaScript musi byc odblokowany w przeglądarce!. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.. Oświadczenie o miejscu zamieszkania i odprowadzania podatku dochodowego.¹ Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.. Przez dochód na członka rodziny - rozumie się przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.Oświadczenie o dochodzie na osobę (PDF) Oświadczenie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola Pobierz (0,18 MB) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (PDF) Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola..

Pobierz (0,18 MB)Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Oświadczenie o wielodzietności.. Załącznik Nr do Statutu Przedszkola Nr w Warszawie Warszawa dnia………………………………………….. ……………………………………………………………… Imię i nazwisko rodzica ( prawnego opiekuna) ……………………………………………………………… Adres zamieszkania ………………………………………………………… Telefon kontaktowy Oświadczenie o dochodach* Oświadczam, że miesięczny dochód brutto .do wniosku o przyjęcie do przedszkola OŚWIADCZENIE O dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola ………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko kandydata) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola ………………………………………………………………………………………….…… imię i nazwisko kandydata Ja …………………………………………………………………………………………….. imię i nazwisko rodzicaOŚWIADCZENIE o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola Ja …………………………………………………………………………………………….oświadczam, że miesięczny dochód ¹: imię i nazwisko rodzica matki kandydata wynosi ……………………………………………………….……….złDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego: Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie: Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem: Oświadczenie o wielodzietności rodziny: Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych .społeczne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne..

Oświadczenie o dochodzie Na to jednak zezwala art. 20t ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Dla ułatwienia Państwu Rekrutacji, umieszczamy wzory dokumentów do pobrania: Wzór wniosku - pusty.. Podstawa programowa.. Rekrutacja do przedszkola - ile punktów i za co .. powinni złożyć oświadczenie o dochodzie na osobę w .OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .. (imię i nazwisko dziecka)Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt