Protokół kontroli zbiorów bibliotecznych wzór

Pobierz

w. z siedzibą w.. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego biblioteki: 251:Protokół kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych.. 2.materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) zarządza się, co następuje: § 1.. PROTOKÓŁ KONTROLI.. Przepisy przewidują, że skontrum przeprowadza się m.in.: Szczegółowe ustalenia dotyczące częstotliwości kontroli zbiorów w bibliotekach szkolnych podejmuje dla swego rejonu organ księgowo-finansowy.2) protokół komisji w sprawie ubytków dla materiałów: a) niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka nie otrzymała innych materiałów, b) wycofanych ze zbiorów w wyniku selekcji lub nieodnalezionych w trakcie spisu, którego wzór został określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.. Rozdział VII .. 3 Wstęp Od 8 lipca 2014 r. obowiązują nowe, ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty!. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.W zakładce znajdują się wzory dokumentów z zakresu kontroli zarządczej - planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.Wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki głównej .. Pobierz plik.Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury.WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI.. z 2014 r. poz. 811) wprowadza nowe zasady wyboru przez nauczycieli .1..

Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych 249 9.

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego biblioteki 251 Appendixes: Sample library documents 1.Po zakończeniu kontroli Komisja Skontrowa sporządza w dwóch egzemplarzach protokół, który powinien zawierać: • ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych; • stwierdzenie liczby ewentualnych braków i ich wartości, • wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych braków materiałów.3.. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od .. użytkowników danego roku szkolnego.. Protokół powinien zawierać wnioski i zalecenia Komisji w sprawie nieodnalezionych zbiorów bibliotecznych wraz z uzasadnieniem oraz określenie ich wartości.Wzór protokołu kontroli zbiorów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.. Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego â źptâ .. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw Studenckich.. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu .. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu..

Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych ...Zob.

kierowanym w okresie objętym kontrolą przez (imię nazwisko, data objęcia stanowiska służbowego): ………………………………………………………………………………….. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.. Przyjęcie protokołu z kontroli pn. Tych książek dla potrzeb ewidencyjnych biblioteki, a sformułowanie w protokołach przyjęcia darówWzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych: 249: 9.. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.. § 3.Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.. Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 2.Sporządzenie protokołu komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji książek i innych zbiorów bibliotecznych (załącznik nr 9) obejmującego : a) rozliczenie inwentaryzacji poprzez wyliczenie wartości inwentaryzacyjnych oraz braków,protokół ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka otrzymała inne materiały lub zapłatę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; 2) protokół komisji w sprawie ubytków dla materiałów:Zespół spisowy powołany do inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych przeprowadza spis z natury wykorzystując arkusze skontrum według wzoru określonego w załączniku nr 11..

do dnia przeprowadziła kontrolę zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE .. Prezydenta Krakowa, Gorycja, 1888 â w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.. PROTOKÓŁ KONTROLI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH w ……………………….. zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.. ……………………………………………………………………………………, zwanym dalej "jednostką kontrolowaną".. 19 Paź 2012. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu.. Rodzaj Kontroli:Sporządzenie protokołu komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji książek i innych zbiorów bibliotecznych (załącznik nr 9) obejmującego: a) rozliczenie inwentaryzacji poprzez wyliczenie wartości inwentaryzacyjnych oraz braków, b) sporządzenie wykazu książek zniszczonych i zaczytanych, c) sporządzenie wykazu książek znajdujących się w bibliotece a nieposiadających numerów inwentarzowych oraz książek, które posiadają powtarzający się numer inwentarzowy .Protokół komisji w sprawie selekcji księgozbioru 247 6.. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.. 2.Z przeprowadzonego skontrum Komisja sporządza protokół kontroli zbiorów bibliotecznych w trzech egzemplarzach.. Do protokołu dołącza się wykaz braków: względnych i bezwzględnych oraz wnioski i zalecenia Komisji w sprawie nieodnalezionych materiałów bibliotecznych..

Wzór zestawienia zainwentaryzowanych materiałów bibliotecznych 248 7.

Wprowadza się Regulamin kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, który stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się po przeprowadzeniu kontroli zbiorów metodą skontrum i przygotowaniu.Protokół skontrum - formularz do sporządzenia protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych.. Też: Protokół legalizacyjny do tej umowy â tamże, sygn.. Ewa Tobołkiewicz 2.. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.. Rozdział VII.. Wzory podpisów.. Danuta Kamińska 3.. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. Dorota Czapiewska stawia wniosek o wyłączenie ze zbiorów jako zdezaktualizowane oraz zbędne i skreślenie z inwentarza następujących pozycji: Nr bieżący ubytku Nr inwenta-rzaNauczyciel bibliotekarz z chwilą podjęcia pracy w bibliotece musi formalnie, tzn. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przejąć znajdujące się tam zbiory oraz sprzęt.. Wzór wykazu braków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.. Protokół komisji w sprawie selekcji księgozbioruz załączonymi arkuszami kontroli pozostaje w bibliotece.. Wzór zestawienia ubytków 248 8.. Każdą książkę należy sprawdzić i wykreślić umownym znakiem na arkuszu skontrum.3.. Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWESkontrum, czyli kontrola zbiorów bibliotecznych, ma na celu przede wszystkim ustalenie stanu i ujawnienie braków.. Metody przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych Istnieje kilka metod przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych.. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.. przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego.. Komisja w składzie: działając z upoważnienia Dyrektora Szkoły, stwierdza, iż w okresie od dnia.. Rozdział IV3.. Jolanta Betkowska 4.. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. i materiałów edukacyjnych za pomocą arkusza/y kontrolnego/ych oraz ksiąg inwentarzowych.protokół komisji w sprawie ubytków dla materiałów: niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka nie otrzymała innych materiałów, wycofanych ze zbiorów w wyniku selekcji lub nieodnalezionych w trakcie skontrum.PROTOKÓŁ KOMISJI w sprawie selekcji księgozbioru z dnia 9 maja 2007 r. Komisja w składzie: 1.. 3.ProtokÓŁ kontroli kompleksowej biblioteki miejskiej w legionowie za rok 2006.. Irma Kondratowicz 5. w dziedzinie.. Najbardziej rozpowszechniona jest inwentaryzacja za pomocą arkuszy kontroli.Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt