Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów jak wypełnić

Pobierz

Dotyczy: nowy obiekt poszerzenie działalności *zaznaczyć właściwe.. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor.. o bezpieczeństwieWniosek.. Na podstawie art. 64 ust.. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, należy dołączyć: 1)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 2)zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 3)kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w przypadku, gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach,WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 64 ust.. Chcesz prowadzić działalność na rynku spożywczym?. …….…………………………… (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyWniosek o zatwierdzenie zakładu/wpis do rejestru zakładów podlegających nadzorowi INFORMACJE O DOKUMENCIE Ilość wyświetleń: 671 Wprowadzony przez: Piotr Maśko Data opublikowania: 2018-12-13 08:18:231.. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ……..

o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - nowe wymagania; Druki i formularze; Organizacja wypoczynku sezonowego dzieci i młodzieży ( w tym obozy pod namiotami )WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ………………………….. w Płocku.. Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ………………………………… (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w …………………………………………………Wniosek o zatwierdzenie i. wpis do rejestru można uzyskać: / oferta / Odział Higieny Żywności, Żywienia i PU / pliki do pobrania / wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń Na podstawie art. 64 ust.. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.WNIOSEK..

Jeżeli chcesz produkować żywność pochodzenia zwierzęcego, musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających Inspekcji Weterynaryjnej.

Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.. 09-402 Płock.. Zanim zaczniesz starać się o wpis do rejestru zakładów, najpierw uzyskaj wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możecie pobrać w sanepidzie oraz ze stron Internetowych Państwowych Inspekcji Sanitarnych - tutaj macie przykładową stronę.Elementy wniosku o wpis do rejestrów zakładów.. Rodzaj i zakres prowadzonej działalno ści, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Działalno ści (PKD), okre ślonej w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) lub Ewidencji Działalno ści Gospodarczej (EDG) 3)Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawiera: 1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adreswnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów (nale Ŝy wymieni ć odr ębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów obj ętych wnioskiem) 2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalno ści, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Działalno ści (PKD), okre ślonej w Kra-Wzory wniosków o wpis do rejestru zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów PIS i o zatwierdzenie zakładu..

Sanitarny w Proszowicachzakładów produkujących różne rodzaje żywności, należy wymienić je dla każdego zakładu we wniosku lub dodatkowo w formie załączników do wniosku.

Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwiewnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów .. (nale Ŝy wymieni ć odr ębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów obj ętych wnioskiem) 2) .. (nale Ŝy wymieni ć i opisa ć zmiany obj ęte wnioskiem odr ębnie dla ka Ŝdego zakładu)Zanim zaczniesz, postaraj się koniecznie o wpis twojej firmy do rejestru zakładów podlegających kontroli weterynaryjnej lub sanitarnej.. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, należy dołączyć: .. wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów .. Jako załączniki do wniosku, zgodnie z art. 64 ust.. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.. O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH.. lub w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora .wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów (należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)2 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)3)Pobierz plik Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru (doc, 46.00KB) Informacja o załączniku Po wybraniu linku dodatkowe informacje pojawią się bezpośrednio pod linkiem Podmiot udostępniający informację:Wzory wniosków: Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru Wniosek o wpis zakładu do rejestru Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi .WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu ul. Wniosek o wpisie zakładu do rejestru zakładów podległych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2..

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podległych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 3.O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH .

Wyjątkiem jest wpis do rejestru.wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów .. (nale ży wymieni ć odr ębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem) 2) .. 5)Zaznaczyć właściwe.. dotyczy: produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego, wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji .Jako załączniki do wniosku, zgodnie z art. 64 ust..

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2016-09-21 09:43:312020-01-08 13:08:29A2020-01-08 .Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt