Pomoc de minimis formularz

Pobierz

Imię i nazwisko albo nazwa 2.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A1.. 24 września 2020 14:30 Do pobrania.. ŹRÓDŁO INFORMACJI Informacje udostępniane za.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiStosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Nale ży wi ęc wzi ąć pod uwag ę, że wnioskodawca nie wpisuje wszystkich klas PKD, ale identyfikuje wyłącznie t ę działalno ść, z któr ą jest zwi ązana przyszła pomoc.. A - Wpisujemy nr NIP.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 5) .. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Informacje dotyczące podmiotu,Pomoc de minimis - formularz.

Chętnie wyświetlilibyśmy opis, ale witryna, którą.Chętnie wyświetlilibyśmy opis, ale witryna, którą oglądasz, nie.Chętnie wyświetlilibyśmy opis, ale witryna, którą oglądasz, nie.pomocy de minimis.. 6.WZÓR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf Nazwa pliku: WZÓR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf Rozmiar: 1085.7 KBFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sięo pomoc de minimis Stosuje siędo pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonychw rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .5.. Informacje dotyczące wnioskodawcy.. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3..

UE L 352 z 24.12 ...Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis: Opis: Dz.U.

UE L 352 z 24.12 .Załącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx 77 KB) docx Pobierz plik Załącznik nr 2 - Wykaz Uczestników objętych wnioskiem de minimis.docx (42 KB) Załącznik nr 2 - Wykaz Uczestników objętych wnioskiem de minimis (docx 42 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UE L 352 z 24.12.2013 ...Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Author *.

2014, poz. 1543 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 r. Liczba stron: 7 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt